Browse Items (9569 total)

In een serie artikelen (Hornsveld, Ten Broeke & de Jongh, 2017a, b, c) bespreken wij de belangrijkste aanpassingen in het Nederlandse EMDR-standaardprotocol ten opzichte van de originele versie van Shapiro. In deze bijdrage gaan we met name in op…

تعد الأساليب الفعالة لعلاج الصدمات موضوع يحظى بأهمية متزايدة. ويمكننا في الوقت الراهن العثور بسرعة على ما تبحث عنه على الإنترنت، ولهذا فقد أثارت طريقة خفض الحساسية بحركات العين وإعادة المعالجة Eye movement desensitization and reprocessing والتي…

Tags:

L’expérience du cancer est un facteur de stress particulier au sein de l’infrastructure de l’état de stress post-traumatique (ESPT) car cette maladie débilitante implique des facteurs de stress permanents, et elle est à la fois aiguë et…

Background. Current literature shows that posttraumatic stress disorder and complex posttraumatic stress disorder symptoms differ. Although the psychological treatments available for posttraumatic disorder are well established, little is known about…

Objectives. Individuals with post-traumatic stress disorder (PTSD) have neurocognitive deficits in verbal memory and executive functioning. In this study, we examined whether memory and executive functioning changed over the course of treatment and…

Up to 20% of patients presenting at an emergency room (ER) after a stressful event will for several months suffer from very diverse long-lasting symptoms and a potentially significant decline in quality of life, often described as post…

Efficacy of EMDR and TF-CBT for posttraumatic stress symptoms (PTSS) was explored through meta-analysis. A comprehensive search yielded 494 studies of children and adolescents with PTSS who received treatment with these evidence-based therapeutic…

The present research investigated the effects of personal handedness and saccadic eye movements on the specificity of past autobiographical memory and episodic future thinking. Handedness and saccadic eye movements have been hypothesised to share a…

“Memories can get stuck, like a splinter,” William Zangwill, a New York City-based EMDR therapist, tells The Post. EMDR doesn’t erase them, but it lessens their sting by “shifting the information” in a way that helps patients regain perspective, he…

We read with interest the article written by Horst et al. (2017) exploring whether or not Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) can be considered to be as effective a treatment method as Cognitive-Behavior Therapy (CBT) for patients…

Homicide is a stark reality in the United States and claims over 16,500 victims a year. The EMDR Recent Event Protocol combined with the innovative Visual Assessment Tool (VAT) are key tools used in the treatment of victims/survivors and offers a…

The I-Gaze interweave is an intersubjective, dyadic resource to facilitate resolution of attachment trauma. This fourpart training begins with the Domains of Self model: a heuristic for rapid assessment for differentiating attachment trauma from…

This workshop addresses ways to integrate cultural considerations in working with Latinos within the eight phases of EMDR therapy to assist with case conceptualization, treatment planning, and reprocessing of trauma and painful life experiences. It…

Tags:

What exactly happens on a neurobiological basis when we live our normal existence? What are the online wakeful underpinnings of consciousness? What are the implications of this data on the Adaptive Information Processing (AIP) model? This workshop…

Integrating EMD and Recent Events Protocol in a Crisis Response Protocol (CRP) for First Responders and Public Safety Responders, clinicians can prevent critical incidents from contributing to more complex symptom manifestation while enhancing…

This workshop will help clinicians transform the quality and pace of their work with complex trauma clients, reversing the processes of non-realization and non-personification with skill and finesse. An introduction of a technique called the Benefit…

Childhood maltreatment is the most important preventable risk factor for psychiatric disorders. This keynote will explore the effects of different types of maltreatment on brain structure, function, and connectivity, and highlight the importance of…

The death of a loved one can be a time of unparalleled distress and the adaptation to the loss can be very challenging. Even when uncomplicated, bereavement can result in significant psychological, behavioral, social, physical, and economic…

Tags: ,

Through the 8 phases and three-pronged approach of EMDR therapy, the client's unique competencies and developmental masteries all impact the treatment progression. The client’s gamut of developmental levels and mastery, along with processing speed,…

We are entering a new paradigm of awareness that mind, body, and consciousness are interconnected and contribute to the expression of physical and mental health. The science of epigenetics reveals that genetic expression relates to the subtle…

This workshop will present a Checklist to identify and resolve unremitting symptoms and treatment impasses in complex trauma work. The presenters developed this checklist based on cases presented by consultees over many years. This Checklist groups…

When treating early attachment wounds, the therapeutic dyad becomes more central to the process as we invite our clients to approach these formative experiences, navigating the delicate waters between past and present, self and other. In this…

Tags:

This panel will present strategies for treating suicidal and high-risk youth, with a focus on the special challenges our youth face today. Each youth specialist will provide a 30-minute case presentation of a high-risk client. Cases will illustrate…

This workshop will outline the potential benefits and pitfalls of intensive trauma-focused therapy, review the research, and explain, in detail, how to do it. The focus is not on a specific intervention such as EMDR, and no modifications of Phases…

It is difficult to conduct EMDR with some clients if they are unwilling to focus on particularly disturbing memories, dissociate when they do, or employ avoidance defenses. An alternative to various forms of titration, the flash technique can be used…

Dr. Shapiro drew upon elements of Buddhist mindfulness in her mind-body training that preceded her development of EMDR therapy. This presentation reviews this tradition to elucidate helpful strategies for affect tolerance, client preparation, and…

This study explored the effects of the EMDR Integrative Group Treatment Protocol (EMDR-IGTP) on child survivors of the earthquakes that struck Umbria, a region of central Italy, on August 24th and on October 26th 2016. Three hundred and thirty-two…

According to AIP principles, symptoms are not the cause of current suffering, but rather the consequence of unprocessed memories from adverse past experiences. Sometimes a touchstone event in early childhood is not traceable during the history taking…

Following the AIP model, the presenter will show how idiosyncratically stored traumatic experiences can be transformed into more spontaneous processing in which a pliable, adaptive memory system can be associated with other existing memory networks.…

Psychological interventions for dying, or seriously ill patients are often viewed as impractical (e.g., Feldman 2011). We argue for implementation of the AIP model within a trauma-informed framework (SAMHSA, 2014) to assist with case…

Professor Figley draws upon his more than 45 years of work with the traumatized to offer twenty evidence-informed lessons learned. His presentation has four parts. Part I, he will discuss 6 Trauma Lessons about treating trauma and PTSD. For example,…

Tags:

This presentation is an introduction to Somatic Psychology and how it interfaces with EMDR Therapy. Somatic Psychology studies the relationship between the body and psychological states by highlighting physiological patterns as a primary foundation…

Recent neuroscientific developments offer EMDR therapists important ways to improve efficacy, but implementing them often seems risky, difficult, or intimidating. We offer seven innovative, neuroscience-based suggestions that maintain the integrity…

Presentation focuses emergence of awakening as EMDR therapist becomes a tool of consciousness, moving client from trauma to highest potential. Literature and research explain this evolutionary perspective converging with science and spirituality.…

Sexual offenders have higher levels of adverse childhood experiences (ACE) than either general or other criminal populations. The Pathways Model of sex offender treatment highlights etiology of offenses. The Adaptive Information Processing Model…

EMDR trained clinicians are taught to stay out of the way and allow the patient’s brain to guide the process. Yet spontaneous reprocessing can become unproductive or even disruptive to patient stability. Clinicians can remain overly passive or become…

Resilience is an embodied state of mindful, compassionate attention to the needs of self and others. It creates an interpersonal field of open mind and heart, in which information and intuition flow organically, cultivating excellence in practice.…

Many EMDR therapists have something to contribute to the field, but may be unsure about how to write a paper for a scholarly journal. Participants in this workshop will learn to identify the types of papers that might be submitted, and how to…

Tags:

This presentation will describe how principles and methods of Buddhist psychology, when studied and utilized on their own and when integrated with the standard EMDR therapy protocol along with addiction protocols from the last 30 years of EMDR theory…

Clearly, socially based prejudice drives misunderstanding, social divisions and conflict, impeding the well-being of many. Though this is obvious at the societal level, assessing and treating prejudice and related discriminatory behavior is rarely…

This presentation details creative clinical strategies used in the application of EMDR therapy to physical pain, surgeries, and medical interventions as well as illnesses and their sequela. It includes suggestions for “antidotes” as resources to help…

Clinicians are often still stuck in the definitions that they were taught in graduate school and other modalities of what a defense is and how it gets in the way of psychotherapeutic work. This workshop will help the clinician make the paradigm shift…

While many EMDR Therapists are trained in treating people who have experienced traumatic events, this doesn’t guarantee they will be effective with the unique needs of the first responder population. Dr. Gilman’s presentation will address how EMDR…

Resilience is more than the ability to bounce back from adversity. It is a transformative process that reveals our inherent nobility, a rite of passage from pieces to peace. Resilient people face reality head-on, take action, find deeper meaning in…

Therapists today face a more challenging environment than ever before. Clinical challenges are more complex. Societal stressors are intense. And the practice environment still treats mental health and trauma differently than physical health, in…

Very early trauma results in impaired development of self and relational milestones, with the child’s untold story enshrined in the adult client’s symptom constellations of affective dysregulation, somatization, dissociation, character disturbance,…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2