Browse Items (63 total)

  • Tags: Anxiety Disorders

هدف پژوهش، تعيين اثربخشي حساسيت زدايي از طريق حرکات چشم و پردازش مجدد بر بهبود اختلالات اضطرابي دانش آموزان آزارديده جنسي بود. روش پژوهش، از نوع نيمه آزمايشي با طرح پيش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. به اين منظور، 14 نوجوان دختر آزارديده جنسي با…

15 pairs of introductory statistics students, matched on initial test anxiety, were randomly assigned to eye movement desensitization (EMD) or control (finger tapping) conditions to test whether EMD effectively treats test anxiety and, if so, whether…

研讨会焦虑症:糖尿病,调解员和治疗的影响;(国科会92 - 2825 -架C - 002 - 072 - H)的研究背景及目的:本研究从快速眼动睡眠的眼动脱敏和再加工(EMDR)治疗的可能机制依赖内存后处理模型(夏皮罗,1995年;…

The alternative therapy addressed in this article is Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) developed by Francine Shapiro, Ph.D. in 1987. One day, while walking in a park, Dr. Shapiro made a connection between her involuntary eye…

Chris was a 44-year old woman who had extremely low self-esteem, depression, panic attacks, and symptoms of dissociation when she began EMDR-facilitated therapy. Eye movement was used initially to reinforce healthy beliefs, physical sensations, and…

Since the seminal report by Shapiro that bilateral stimulation induces cognitive and emotional changes, 26 years of basic and clinical research have examined the effects of Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) in anxiety disorders,…

En rapport från det svenska rådet för medicinsk utvärdering (SBU) har gått igenom, klassificeras och utvärderas den vetenskapliga litteraturen om behandling av panik-syndrom, specifika fobier, social fobi, tvångssyndrom syndrom (OCD), generaliserat…

This research aims to determine efficacy of two therapeutic methods and compare them: Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) and Cognitive Behavioral Therapy (CBT) for reduction of anxiety and depression for Iranian combatant afflicted…

51TFATz-iWL__SX334_BO1,204,203,200_.jpg
Research has shown that anxiety in children is highly influenced by parenting style, perception of family support (Rapee & Melville, 1997), and family relational patterns. Social Anxiety Disorder (American Psychiatric Association, 1994) is…

Despite growing evidence that all treatments intended to be therapeutic (i.e., bona fide treatments) are equally efficacious, the question of relative efficacy persists. In fact, cognitivebehavioral treatments (CBT) have gained a more favorable…

Research on Eye Movement Desensitization and Reprocessing therapy (EMDR) was reviewed to answer the questions Does EMDR work? and If so, Why? This first question was further subdivided on the basis of the control group: (a) no-treatment (or wait list…

Aims: The aim of this study was to investigate the effect of juggling therapy for anxiety disorder patients. Design and Method: Subjects were 17 female outpatients who met the DSM-IV diagnostic criteria for anxiety disorders. Subjects were treated…

Introduction: Cognitive behavioural therapy (CBT) represents the form of psychotherapy which has the most research data to build on in the treatment of mental disorders for adults. Method: In this review we will introduce CBT and present the results…

Six randomized controlled trials (RCTs) investigated the efficacy of eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) therapy for adults with anxiety disorders over a span of 20 years (1997–2017). Three RCTs focused on panic disorder, with or…

The randomized controlled trials that investigated the efficacy of EMDR therapy for Anxiety disorders are six over a span of 20 years (1997-2017). Three RCTs focused on Panic disorder, with or without Agoraphobia (Feske and Goldstein, 1997; Goldstein…

This study evaluated the efficacy of Eye Movement Desensitization and Reprocessing for treating trauma and anxiety disorders in adult, adolescent, and child clients with or without a dissociative disorder. Participants comprised 23…

The commitment of behavior therapy to empiricism has led it to a prominent position in the development of validated methods of treatment. The recent development and rapid expansion of Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), a treatment…

To our knowledge, no previous meta-analysis has attempted to compare the efficacy of pharmacological, psychological and combined treatments for the three main anxiety disorders (panic disorder, generalized anxiety disorder and social phobia).…

Dit artikel presenteert een nieuwe ontwikkeling op het gebied van de psychotherapie: Eye-Movement Desensibilisatie and Reprocessing (EMDR). Dit recent ontwikkelde procedure belooft snelle en effectieve behandeling van angst-gerelateerde klachten, met…

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is a controversial new treatment for anxiety disorders that is proported to evince rapid and lasting treatment gains. EMDR theorists argue that humans have an innate biological drive to process…

Based on the assumptions of Shapiro's adaptive information-processing model, it could be argued that a large proportion of people suffering from an anxiety disorder would benefit from eye movement desensitization and reprocessing (EMDR). This article…

Dr. Marquis will present on the treatment of Anxiety Disorders using Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR). This treatment is based on clinical research and practice, integrating Anxiety Disorder treatments such as interceptive…

Dr. Marquis and Dr. Sprowls will present on the treatment of Anxiety Disorders using Eye Movement Desensitization and Reprocessing, (EMDR). This treatment is based on clinical research and practice, integrating Anxiety Disorder treatments such as…

EMDR therapy was originally developed around the effects of trauma on emotional and cognitive disorders. We are now seeing its effect application in other areas related to acquisition and maintenance of deviant and disabling reactions. The results of…

I have been using EMDR to treat Anxiety Disorders for five years now. I received my training back when Francine taught Level I herself. EMDR is to mental health what penicillin was to medicine. It seemed to me that I had traded in a jack hammer for a…

51DDS7jSvIL__AC_US218_.jpg
This book is a manual for doing EMDR with diverse client populations. [Text, P. 3]TOPICS TREATED: The strategic developmental model for EMDR; Integrating resource development strategies into your EMDR practice; EMDR for clients with dissociative…

Discusses the use of eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) as a treatment of psychopathology in children. Systemic research concerning EMDR is sparse. The use of EMDR in the treatment of anxiety disorders and posttraumatic stress…

Four recent, independent, rigorously controlled studies of Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) have reported that 84 to 100% of single-trauma victims no longer maintain the posttraumatic stress disorder diagnosis after the equivalent…

Four recent, independent, rigorously controlled studies of Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) have reported that 84 to 100% of single trauma victims no longer maintain the posttraumatic stress disorder (PTSD) diagnosis after the…

Jessica Phillips-Silver and colleagues recently introduced a new concept, neuroentrainment, to refer to the human tendency for synchronization in time and affect through coordinated rhythmic movements. Entrainment, from French entraîner, originally…

There is no comprehensive meta-analysis of randomised trials examining the effects of Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) on post-traumatic stress disorder (PTSD) and no systematic review at all of the effects of EMDR on other mental…

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), a new technique that has shown some promise in the treatment of traumatic memories, was evaluated in this pilot study. Subjects were seven clients suffering from panic disorder who received EMDR…

This study assessed the effectiveness of eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) in treating battered women. 5 battered women who received EMDR treatment experienced a significant reduction from pre to posttest (approximately 45 days) in…

The eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) procedure developed by Shapiro (1889a,b; 1991) is an imaginal exposure and cognitive reprocessing technique for treating negative affect associated with traumatic memories. EMDR requires that…

40 college students suffering from public speaking anxiety and having experienced a specific traumatic speech-related event were exposed to either a standard EMD protocol with eye movements; a moving audio stimulus in place of the eye movements; a…

Responds to H. Lipke's critique of J. Lohr, D. Tolin, and S. Lilienfeld's study which reviews 17 studies on the effectiveness of eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) and the conceptual analysis of its mechanisms of action. The authors…

25853031z.jpg
Weil Emotionen direkt mit dem Körper in Verbindung stehen, treten bei starken emotionalen Belastungen regelmäßig körperliche Störungen auf, beispielsweise Magersucht, Bulimie, Allergien, Schmerzen, Tinnitus, Süchte und Kopfschmerzen. Mit…

The author describes a special protocol she designed for the psychotherapy of Panic Disorders based upon a precise integration of Ericksonian hypnotic techniques with EMDR. This symposium presentation reports on the results of twelve completed…

The authors illustrate here a special intervention plan that has demonstrated particular benefit in the treatment of Panic Disorder. They introduce here a specific modality of treatment, based upon the integration of hypnotic techniques with EMDR,…

A autora apresenta um protocolo de atendimento de um homem de 57 anos, Educador, Phd, que apresentava Timidez, dificuldade em se comunicar, e uma série de sintomas físicos: tremor nas mãos, ruborização, pequenos espasmos faciais, travamento na…

Trauma-generated OCD repeats the trauma through its own ritual behavior patterns. This altered state re-traumatizes the core personality through the repetition of rituals similar to the original trauma. The presenters hypothesize that trauma-based…

The number of children with post-traumatic stress disorder (PTSD) and other anxiety disorders including depression has increased in the occupied Palestinian territory where conflict continues with Israel, according to Médecins Sans Frontières (MSF)…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2