Browse Items (3 total)

  • Tags: Autonomic Nervous System

Eye Movement Desenzibilizácia a prepracovanie predstavuje sľubný prístup k liečbe poúrazových porúch. Medzi špecifické faktory, z ktorých jej účinnosť spoliehajú predovšetkým na bilaterálnej stimulácie, ktorá ako sa zdá, vyvolať špecifickú…

Eye Movement Desensitization and Reprocessing represents a promising approach to treatment of posttraumatic disord-ers. The specific factors underlying its effectiveness rely particularly on bilateral stimulation, which seems to provoke a specific…

목적 : 안구 운동 둔감에서 안구 운동의 역할과 재 처리 (EMDR)에 대한 지속적인 논쟁이 있었다. 이 연구는 공포 자극에 노출 된 후 수평 안구 운동의 가능한 자율 효과를 조사 하였다. 방법 : 쉰이 건강한 성인 여성은 무작위로 5 분 공포 유도 필름 클립을 시청 후 안구 운동 또는 눈을 고정 그룹에 할당되었다. ECG는 클립 및 치료를 시청 한 후, 휴지 상태 동안 기록 하였다. 심박수의 분광 분석을 수행 하였다. 변수가 정규 분포의…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2