Browse Items (166 total)

  • Tags: CBT

گرچه انواع درمانهای مختلف در طی دهه گذشتتتته برای درمان اختلال تدوین شتده است ؛ یکی از موثرترین )PTSD استترس ا از ستان ه درمانهای روانشتتناختی بر بهبود علائم آن، درمان حستتاستتی زدایی با استتت . هدف از انجام این )EMDR حرکات چشتتتم و ردازج مجدد م طال…

The main purpose of this systematic review was to compare the effectiveness of eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) and cognitive behavioral therapy (CBT) in children and adolescents who experienced trauma. Empirical studies suggest…

Treating Post-traumatic stress disorder: Eye Movement Desensitization and Reprocessing versus Cognitive Behavioural Therapy Background: The purpose of this study is to determine the effectiveness of Eye Movement Desensitization and Reprocessing…

Even a skilled EMDR therapist often experiences that the adaptive information processing (AIP) does not go well. Since human existence is multi-layered and open system, so negative factors to consolidate traumatic memories before, during, and…

Post-Traumatic Stress Disorder(PTSD) develops after exposure to or witnessing traumatic events. PTSD is highly comorbid and individuals with PTSD usually report Depressive Symptoms(DS). Common treatment choices for PTSD and DS are either EMDR or CBT,…

Aim: The aim of this systematic review is to give an overview of the literature on treatment options for posttraumatic stress disorder (PTSD) following childbirth and to assess their efficacy. Method: PubMed, Embase, Web of Science, Cochrane and…

Travmatik yaşam olayları yeme bozukluklarını (YB) tetikleyebilen etiyolojik faktörler arasında yer alır. Bu çalışmada, Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR) terapisi ve Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) kombinasyonunun,…

This article describes the use of a case formulation approach, integrating evidence-based treatment in the context of individual clinical traits. It focuses on the supplementation of cognitive behavioural therapy (CBT) with eye movement…

El trastorno de pánico, para ser diagnosticado, ha de cumplir una serie de criterios y debe ser diferenciado de otros trastornos mentales u orgánicos que también cursan con ataques de pánico. El trastorno de pánico conlleva una alta tasa de…

Satvavajaya Chikitsa,, as mentioned by Acharya Charak, is the mental restraint or mind control and is achieved through Gyan(spiritual knowledge)Vigyan( skilled / textual knowledge), Dhairya( fortitude) Smriti (remembrance) and Samadhi…

Among the different therapeutic alternatives for post-traumatic stress disorder (PTSD), Trauma-Focused Cognitive-Behavioral Therapy (TF-CBT) and Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) Therapy have shown promising results in helping…

Obsessive Compulsive Disorder (OCD) is a bio-psycho-socio-cultural disorder that includes genetic, neural brain anomalies, traumatic experiences, and development of dysfunctional beliefs frequently learnt from others and from the environment. Current…

Background:Patients suffering from chronic, subjective tinnitus are on a quest to find a cure or any form of alleviation for their persistent complaint. Current recommended therapy forms provide psychotherapeutic interventions that are intended to…

Objective: This study was conducted to examine and compare the effectiveness of cognitive behavioral therapy (CBT) and eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) in child victims of domestic violence (child physical abuse and/or witnessing…

A commentary on Commentary: Cognitive Behavioral Therapy vs. Eye Movement Desensitization and Reprocessing for Treating Panic Disorder: A Randomized Controlled Trial. Perna G, Sangiorgio E, Grassi M and Caldirola D (2018) Front. Psychol. 9:1061. doi:…

Background:Post-traumatic stress disorder (PTSD) is prevalent in children, adolescents and adults. Without adequate intervention PTSD is likely to harm wellbeing of patients. A broad range of treatment modalities have been developed for treatment of…

Background: According to symptom oriented of drug therapy in the treatment of post-traumatic stress disorder (PTSD), eye movement, desensitization and reprocessing (EMDR) and cognitive behavioral therapy (CBT) were increasingly used. The aim of this…

L’exposition à une maladie mortelle comme le cancer peut constituer une expérience traumatique qui dans certains cas peut conduire au développement d’un état de stress post-traumatique (ESPT). Au cours des dernières années, plusieurs études ont…

We read with interest the article written by Horst et al. (2017) exploring whether or not Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) can be considered to be as effective a treatment method as Cognitive-Behavior Therapy (CBT) for patients…

Recurrent depression implies tremendous social and financial costs in the form of impaired relationships, lost productivity, continued use of drugs, and inappropriate use of health services and general practitioners. Increased evidence suggests a…

Homicidally bereaved individuals may experience symptoms of Complicated Grief (CG) and Posttraumatic Stress Disorder (PTSD). This Randomized Controlled Trial examined the effectiveness of an 8-session treatment encompassing Cognitive Behavioural…

untitled.png
Là où la plupart des spécialistes se confondent en débats contradictoires ou indécidables et refusent de reconnaître une quelconque légitimité à tout modèle qui n'est pas le leur, les auteurs de cet ouvrage ont choisi le dialogue, l'ouverture, la…

Introduction:Obsessive-compulsive disorder (OCD) is usually treated with cognitive behavioural therapy (CBT) based on exposure and response prevention principles; although eye movement desensitisation and reprocessing (EMDR) has also been proposed as…

Background: Treatment of recurrent depressive disorders is currently only moderately successful. Increasing evidence suggests a significant relationship between adverse childhood experiences and recurrent depressive disorders, suggesting that…

Background: Treatment studies in PTSD patients have mostly focused on adverse psychopathological outcomes whereas positive outcomes have received less attention. Objectives of this study were to investigate posttraumatic growth in response to two…

Although low self-esteem has been found to be an important factor in the development and maintenance of psychopathology, surprisingly little is known about its treatment. This study investigated the effectiveness of Eye Movement Desensitization and…

Objective: Cognitive-Behavioural Therapy (CBT) with Exposure and Response Prevention (ERP) is the most studied and empirically validated form of treatment for Obsessive-Compulsive Disorder (OCD). However, this therapeutic modality can be extremely…

Objective: Depression is one of the most common mental disorder, with huge societal costs. Although psychotherapy and medication can improve remission rates, the success rates of current treatments are limited. Given the recent research indicating…

Background and Objective: Previous research has used quantitative methods to assess the impact of grief therapy. However, rarely have participants been asked about how they have been affected by treatment using qualitative methods. This study sought…

Background and Purpose: Cognitive Behavioral Therapy (CBT) is the psychotherapy treatment of choice for most psychiatric disorders and is regularly used in Community Mental Health Team settings . Eye Movement Desensitization and Reprocessing therapy…

Objective:Cognitive Behavioral Therapy (CBT) is an effective intervention for patients with panic disorder (PD). From a theoretical perspective, Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) therapy could also be useful in the treatment of PD…

La exposición a una enfermedad potencialmente mortal como el cáncer puede constituir una experiencia traumática que, en algunos casos, puede dar lugar al desarrollo de un trastorno por estrés postraumático (TEPT). En los últimos años, varios estudios…

In 2008, the Institute of Medicine called for “more efficient adaptations of standard psychotherapy” (p. 153) treatments for post-traumatic stress disorder (PTSD), emphasizing fewer, more frequent treatment sessions. Eye Movement Desensitization and…

Background: This study aimed to evaluate eye-movement desensitisation and reprocessing (EMDR) as a treatment for obsessive-compulsive disorder (OCD), by comparison to cognitive behavioural therapy (CBT) based on exposure and response prevention.…

Aim:Both trauma-focused cognitive behaviour therapy and antidepressant medication are regarded as the first line treatments for post-traumatic stress disorder (PTSD). However, little is known about sequential or combined efficacy of these two…

Eye Movement Desensitisation Reprocessing (EMDR) and Cognitive Behaviour Therapy (CBT) are both trauma- focused psychological treatments that are used specifically in the treatment of Post Traumatic Stress Disorder (PTSD). Their respective aims are…

The present study aimed to compare the effectiveness of Cognitive-Behavioral Therapy (CBT) and Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) in reducing PTSD symptoms severity among Iranian children 20 months after the 2008 Qeshm earthquake.…

Stress and distress have been suggested to prolong difficult-to-control asthma (DTCA), that is, asthma that is not under control despite optimal medical treatment. A pediatric pulmonologist referred a 16-year-old girl with DTCA in whom…

Bilişsel davranışçı terapi (BDT) ve göz hareketleri ile duyarsızlaştırma ve yeniden işleme (EMDR) uygulamaları, travma hastalarında son dönemde sık kullanılmaya başlanan tedavi yöntemlerindendir. Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) ve diğer travma…

The results of preliminary research investigating the application of eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) treatment in panic disorder and panic disorder with agoraphobia suggests that reprocessing of past traumas produces significant…

Research suggests that evidence-based treatments (EBTs) for posttraumatic stress disorder are underutilized by counselors, psychologists, and other helping professionals (Becker, Zayfert, & Anderson, 2004; Van Minnen, Hendriks, & Olff, 2010).…

Research in clinical psycho-oncology is becoming an area of key importance in investigating the effects of the interventions of support and/or psychotherapy with patients. This study was conducted with the aim of evaluating the effectiveness of the…

The exposure to a life-threatening disease such as cancer may constitute a traumatic experience that in some cases may lead to the development of posttraumatic stress disorder (PTSD). In recent years, several studies investigated this syndrome in…

La psychothérapie EMDR, comporte un protocole structuré faisant intervenir les différentes composante de la mémoire : informations sensorielles, cognitives, émotionnelles et physiologiques ainsi que des stimulations bilatérales alternées (Shapiro F.…

Le nombre croissant d’approches psychothérapeutiques rend, par leur diversité théorique et pratique, très problématique l’évaluation de leurs effets et l’obtention de preuves indiscutable de leurs actions. Une évaluation selon les critères…

This study compared the effectiveness of eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) with an integrated cognitive behavioral therapy (CBT) intervention for grief. Nineteen participants (12 females and 7 males) who identified themselves as…

Researchers and clinicians have recently highlighted the usefulness of integrating additional therapeutic approaches into standard intensive cognitive behavioural treatments (CBT) with the aim to improve clinical outcomes for patients with severe…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2