Browse Items (3 total)

  • Tags: Case Report

EMDR ağırlıklı olarak ruhsal travma olgularında kullanılan bir müdahale tekniğidir. Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olgu deseninden yararlanılmış olup; sunulan olguda depremden kaynaklı TSSB'de Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve…

Social anxiety disorder (SAD) also known as social phobia is an anxiety disorder characterised by an intense fear in one or more social situations causing considerable distress and impaired functioning in at least some parts of daily life as defined…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2