Browse Items (1 total)

  • Tags: Clients' Experience

Denna intervjustudie undersöker klienters upplevelser av hur traumatiska minnen förändrats efter psykoterapi med Eye Movement Desensitization and Reprocessing, EMDR. Informanterna var sex vuxna klienter som utvecklat patologiska symtom efter…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2