Browse Items (66 total)

  • Tags: Males

در میان جانبازان شیوع بالایی دارد، از سوی دیگر، (PTSD) مقدمه: با توجه به اینکه میزان اختلال استرس پس از سانحه این اختلال مشکلات عدی د های برای جانبازان و خانوا ده ها ایجاد م یکند، بر علائم (EMDR) هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر روش درمان حساسیت زدایی…

The use of EMDR in the treatment of substance use disorders and addictive behaviours is unheard of in Singapore. This case study traces the life phenomenology of a middle-aged male client in helping him with his struggle with opiod dependence,…

A total of 105 patients with PTSD were randomly allocated to eye-movement desensitization and reprocessing (EMDR) (n = 39) versus exposure plus cognitive restructuring (E + CR) (n = 37) versus waiting list (WL) (n = 29) in a primary care setting.…

We suggest that trauma contributes to the development and persistence of conduct problems, and should be addressed. Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) was selected as a promising trauma treatment. 29 boys with conduct problems in…

This study evaluated the therapeutic efficacy of a 3-day peer support workshop for 60 railroad employees who had experienced fatal grade crossing accidents. Participants received training on trauma and coping strategies, peer support strategies, and…

Trauma is proposed as a key to understanding the development and persistence of conduct disorder in conjunction with other contributing factors. Trauma history is virtually universal in this population, and trauma effects can help to account for many…

This letter documents adverse complications following a course of EMDR in and individual suffering from an adjustment disorder. Ethical issues are raised by the widespread use of this technique without sufficient screening for possible adverse…

The issue of treatment tolerance within the field of psychotherapy is, at best, a nebulous construct and has been commonly evaluated via rates of subject attrition and homework compliance. This research presents the psychometric properties of a…

The present paper reports a case study documenting the success of a child-appropriate variant of eye movement desensitization (EMD) in the treatment of PTSD. Although there have been numerous case studies and some preliminary controlled trials of…

Eye movement desensitization and reprocessing (EMD/R) was investigated with 25 Vietnam combat veterans with PTSD, randomly assigned to EMD/R or a control condition. First, PTSD was assessed and subjects were assisted in developing a PTSD-related…

Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) is a recently developed psychotherapy method that appears to increase efficiency in treating traumatized psychological disturbance. Applications to child treatment were explored in five case…

Body dynamic disorder is an illness of generally chronic course which can lead to significant impairment of social functioning, unnecessary plastic surgery and even suicide. It is little understood and treatment regimens have been of uncertain…

Five hospitalized Vietnam combat veterans with chronic PTSD were treated with Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), a new psychotherapeutic procedure. Changes in previously refractory symptoms of intrusiveness and arousal were noted…

Nordisk Tidskrift för Beteendeterrapi: Data evaluating the effectiveness of EMDR suggest that, although it appears to be an effective treatment for many types of PTSDs, the major support comes from limited-subject case studies. To further investigate…

The i-test was developed to assess the visual-perceptual disturbances (VPDs) frequently reported by anxious patients. Persons with the disturbance report a specific abnormal illusion of movement when they maintain a fixed gaze at the i-test stimulus.…

This study explored the effectiveness of a single session of three different treatments for traumatic memories. Subjects were 45 adult males, randomly assigned to Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), Flooding, or Placebo therapy…

The efficacy of eye movement desensitization and reprocessing (EMD/R) was compared with that of a control (no treatment) condition in the treatment of Vietnam combat veterans with postraumatic stress disorder. 27 volunteer subjects were randomly…

A series of single-case experiments was used to evaluate the application of Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) to traumatically induced dental phobia. Following two to three sessions of EMDR treatment, three of the four patients…

Dit artikel presenteert een nieuwe ontwikkeling op het gebied van de psychotherapie: Eye-Movement Desensibilisatie and Reprocessing (EMDR). Dit recent ontwikkelde procedure belooft snelle en effectieve behandeling van angst-gerelateerde klachten, met…

Research indicates that EMDR is effective for the treatment of PTSD, with numerous studies showing a high percentage of symptom remission after 3 sessions. The case of a tsunami survivor with acute PTSD is presented. Treatment for overt trauma…

This article reviews the literature on EMDR treatment of somatic complaints and describes the application of Shapiro's Adaptive Information Processing (AIP) model in the treatment of phantom limb pain. The case study explores the use of EMDR with a…

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is a complex treatment approach that combines salient elements of the major therapeutic schools (e.g., cognitive, behavioral, psychodynamic, physiological, and interactional). Although the eye…

In 2009 a training in psychotraumatology and EMDR was conducted in Thailand with participants from Thailand, Indonesia, Burma, Kambodscha and other countries. During that training of 8 days a 9-years-old boy was treated after some stabilization with…

This chapter presents an example of a relatively uncomplicated eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) treatment, which can provide a basis for understanding the more complex aspects of cases. The Ss was a man in his 40s with depression…

"Dan" was a 48-year old married man who, despite ten years of psychoanalytic treatment, awakened every morning with the image of lying dead in a coffin. This dovetailed with his experience of daily life as devoid of meaning and pleasure. Despite his…

This study examined emotional processing and outcome in 27 Vietnam veterans with chronic PTSD who underwent eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) therapy, with and without the eye movement component, in a crossover design. Results…

"Extending EMDR" is divided into two parts: those cases in which it was possible to target a relatively small number of distinct traumatic experiences, and those in which the client's symptoms have resulted from ongoing childhood trauma or neglect…

Homicide perpetrators have been observed to report symptoms of PTSD directly related to involvement in the offense itself. A single-case study is presented, which describes the application of eye-movement desensitization and reprocessing for a male…

Despite the clinical and social impact of PTSD, there are few controlled studies investigating its treatment. In this investigation, the effectiveness of two psychotherapeutic interventions for PTSD were compared using a randomized controlled outcome…

Whether eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) treatment of posttraumatic stress disorder (PTSD) causes reactivation of epilepsy is as yet unclear. A 34-year-old woman was treated in an inpatient multimodal psychotherapeutic setting…

Gay men suffering from traumatic experiences can benefit from Eye Movement Desensitization and Reprocessing treatment (EMDR). In the past decade the theory and practice of EMDR has expanded to address acute and chronic childhood and adult traumas,…

Describes the theory and practice of eye movement desensitization and reprocessing treatment (EMDR), presents a survey of its applications to traumatized gay male clients, and offers an illustrative case study to highlight the utility of EMDR. In the…

4 Vietnam veterans diagnosed with PTSD were treated with 12 sessions of eye movement desensitization and reprocessing (EMDR), targeting their combat memories. An extensive multimodal assessment battery showed very substantial clinical improvement for…

Topics Treated: Background; a neurocognitive perspective; accelerated information processing; case example 1: reintegrating the trauma into client's existing worldview; case example 2: reinterpreting the event as an "exception to the rule"; case…

Three complex cases are presented to document further the broad applicability of eye movement desensitization (EMD) for PTSD. In the first subject this disorder was combined with panic attacks; in the second, sexual dysfunction was an additional…

A case of refractory PTSD was treated with Eye Movement Desensitization/Reprocessing (EMDR). Within one 60-minute session there was a dramatic resolution of two traumatic memories that persisted at nine-month follow-up. Long-standing personality…

A novel approach is described for the treatment of PTSD. Eye-movement desensitisation (EMD) requires the patient to generate images of the trauma in the mind and define physiological and emotional arousal states. While concentrating on these states,…

This study reports the results of a 5-year follow-up evaluation of 13 Vietnam combat veterans with chronic PTSD who participated in a study of eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) therapy previously reported in this journal.…

Objective: The EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is an innovative therapeutic approach to cope with emotional difficulties and traumatic sexual events. Nevertheless, there is little experience in its use for the psychotherapeutic…

This chapter focuses on EMDR-enhanced therapeutic protocols to treat individuals whose painful life experience is separated from consciousness by complex defensive structures, particularly those associated with narcissistic and avoidance defenses.In…

United Kingdom military personnel have been involved in the recent Iraq war. While fatalities and casualties were relatively light compared to other conflicts historically, individual incidents can, nevertheless, have a lasting impact on individuals…

Several authors have found smaller hippocampal volumes in patients with PTSD and some have suggested that psychotropic drugs may promote hippocampus neurogenesis and reverse the decrease in hippocampus volume.1 However, the only study that has…

In this chapter, we describe the current status of outcome research on behavioral and cognitive-behavioral therapy for PTSD. In this endeavor, we describe these treatments and outline their empirical foundations, providing rationale for their use. We…

A psychiatric nurse therapist describes his experience of suffering a mental disorder, variously diagnosed as PTSD, obsessive compulsive disorder, and panic disorder, and variously treated by a succession of therapists with strong orientations to…

Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) is an established treatment for post-traumatic stress disorder (PTSD). However, its working mechanism remains unclear. This study explored physiological correlates of eye movements during EMDR in…

A single case study design is used to describe how a combination of cognitive-behavioural therapy and eye movement and desensitization reprocessing therapy was successfully used to treat a police officer.

Fire fighters are at increased risk of developing mental health problems due to the nature of their work, which can sometimes be extremely traumatic. Arranging for immediate access to mental health specialists can often take a protracted time to…

Administered EMDR to a 68-yr-old Native American man who suffered startle reactions, nightmares, and other posttraumatic stress disorder (PTSD) symptoms since service in World War II and the Korean War. Prior to EMDR, the S had moderate to severe…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2