Browse Items (1 total)

  • Tags: Pospartum PTSD

Cilj rada je prikazati protokol EMDR-a kao mogućeg prvog izbora načina liječenja postpartalnog PTSP-a. Postpartalni PTSP najčešće je uvjetovan traumatskim događajima u vrijeme trudnoće, poroda ili neposredno nakon poroda. Najčešće se radi o ozbiljnim…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2