Browse Items (1 total)

  • Tags: Posttraumatic Stress Disorder with Delayed Expression

Yaþamýn çeþitli dönemlerinde yaþanan travmatik olaylar kýsa sürede olumsuz ruhsal deðiþimlere sebep olabilir. Bu deðiþimler ne kadar uzun sürdüklerine ve nelere yol açtýklarýna baðlý olarak çeþitli patolojik tanýlarýn belirtisi olabilir. Travma ile…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2