Browse Items (1 total)

  • Tags: tDCS

زمینه و هدف: تحریک الکتریکی جریان مسقیم فراجمجمه‌­ای (tDCS) یک روش درمانی غیرتهاجمی است. هدف این پژوهش تعیین اثربخشی tDCS و مقایسه آن با حساسیت‌زدایی حرکات چشم و پردازش مجدد (EMDR) بر کاهش نشانه­‌های اختلال استرس پس از ضربه (PTSD) بود.روش‌ها: پژوهش…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2