Treating phobias or treating people?  Of acronyms and the social context

Description

Fobies is van die mees algemene versteurings wat onder die aandag van terapeute en dokters kom. Die klassieke behandeling van keuse was SD (sistematiese desensitisasie), soms in kombinasie met hipnose. Meer onlangs het VR- (virtuele realiteit) prosedures en EMDR (oogbeweging desensitisasie herprosessering) na vore gekom as opwindende alternatiewe. SD en die VR-prosedures is operasionaliserings van kognitiewe gedragsterapie (CBT) en is op leerteorie gebaseer terwyl EMDR gewoonlik vanuit n psigoneurologiese perspektief beskou word. Die oorwegend goeie resultate wat met die metodes behaal word waarna hierdie akronieme verwys, word dikwels gebruik om die geldigheid van die onderliggende teorie te bevestig. Hierdie teorieë onderverteenwoordig egter die interpersoonlike of sosiale aspekte van fobiese gedrag. Deur n inter-persoonlike fokus by die algemene intra-persoonlike beskouing van fobiese gedrag te voeg, word beide die sukses van die gewone behandelingsmetodes en die relatief-rare mislukkings meer volledig verklaar. Deur gevalle as illustrasies te gebruik, werp hierdie artikel lig op die wyse waarop fobiese gedrag dikwels ingebed is in n matriks van interpersoonlike en sosiale invloede en stel dit die meer gerigte en effektiewe benutting hiervan in die behandeling van fobielyers voor.

Phobias are some of the most common disorders brought to the attention of treatment agents. Classically, the treatment of choice was SD (systematic desensitisation), sometimes combined with hypnosis. More recently, VR (virtual reality) procedures and EMDR (eye movement desensitisation reprocessing) emerged as exciting alternatives. SD and the VR procedures are operationalisations of CBT (cognitive behaviour therapy) and are based on learning theory, while EMDR is usually viewed from a psychoneurological perspective. The generally good results obtained with the methods known by these acronyms are often taken to confirm the soundness of the particular underlying theory. However, these theories under-represent the interpersonal or social aspects of phobic behaviour. Adding an inter-personal focus to the generally intra-personal view of this behaviour much more fully explains both the success of the usual treatment procedures and the relatively rare failures. Using case illustrations, this paper highlights the way in which phobic behaviour is often embedded in a matrix of interpersonal and social influences and suggests the more deliberate and effective utilisation of these in the treatment of phobic sufferers.

Format

Journal

Language

Afrikaans

Author(s)

David P. Fourie

Original Work Citation

Fourie, D. P. (2006, September). [Treating phobias or treating people? Of acronyms and the social context]. Health SA Gesondheid, 11(3), 41-47. Afrikaans

Collection

Citation

“Treating phobias or treating people?  Of acronyms and the social context,” Francine Shapiro Library, accessed January 20, 2022, https://emdria.omeka.net/items/show/16013.

Output Formats