EMDR - Metoden

EMDR - method

Description

Den här uppsatsen handlar om EMDR- metoden. En psykoterapeutisk metod som syftar till att bearbeta minnen från traumatiska händelser och mildra de psykologiska konsekvenserna. Francine Shapiro utvecklade denna metod 1989 för behandling av trauma. Det påstås att 84- 100 % av dem som behandlas mot Post traumatisk stress syndrom med denna metod blir fria från symptom på endast 1-3 behandlingar. Shapiro påstår att metoden är effektivare än någon annan terapeutisk behandlingsmetod. Huvudsyftet med att välja att skriva om detta, var att införskaffa kunskap om EMDR- metoden i sin helhet. Om dess uppkomst och utveckling. Vem den tillämpas på samt hur den tillämpas och mål med metoden. Jag ville veta vad forskningen säger om metoden. Uppsatsen är främst en litteraturstudie. EMDR- metoden behandlas främst i kapitel 3. Nyckelord behandlas under stycket definitioner. I Teori- delen jämför jag EMDR- metoden med; Kognitiv terapi, Kognitiv beteende terapi och Psykodynamisk terapi. Jag gör det för att jag funnit likheter och skillnader dem emellan. Jag skriver också lite om studier och forskning om metoden. Jag har lärt mig och redovisar metodens uppkomst, utveckling, mål. Hur den tillämpas och på vad. EMDR har viss effekt i behandlingen av PTSD och detta är styrkt vetenskapligt. Det är inte styrkt vetenskapligt att EMDR skulle vara effektivare än andra psykoterapeutiska metoder. Många utövare har positiv upplevelse av EMDR- utbildning och utövande. De flesta anser det är av stor vikt att man har terapi erfarenhet som exempelvis psykolog innan man utövar EMDR- metoden. Detta är också ett krav om man vill gå utbildningen. Det är ej vetenskapligt klarlagt vilken del i behandlingen som är verksam. Det är inte bevisat vad ögonrörelserna eller alternativa stimuleringar har för effekt. EMDR sammanfogar komponenter från flera psykologiska inriktningar. PTSD är den huvudsakliga målgruppen. Man behandlar både barn och vuxna. Det saknas hälsoekonomiska utvärderingar av EMDR- metoden och mer forskning behövs om metoden. Främst för att kunna bevisa effektiviteten på andra symptom än PTSD, kostnadseffektiviteten och för att se om effekten av minskade symptom kvarstår på sikt, en lång tid efter behandlingen. En socionom får gå en EMDR- utbildning om man först läser till psykoterapeut.

This essay is about EMDR method. A psychotherapeutic approach designed to process the memories of traumatic events and mitigate the psychological consequences. Francine Shapiro developed this method in 1989 for the treatment of trauma. It is claimed that 84 - 100% of those under treatment for post traumatic stress syndrome with this method is free of symptoms of only 1-3 treatments. Shapiro claims that the method is more effective than any other therapeutic treatment. The main purpose of choosing to write about this, was to acquire knowledge of the EMDR method as a whole. If its origin and development. Who it applies to and how it is applied and the objectives of the method. I wanted to know what research says about the method. The essay is primarily a literature review. EMDR method is mainly addressed in Chapter 3. Keywords treated under paragraph definitions. In theory, part I compare EMDR method, Cognitive Therapy, Cognitive-behavioral therapy and psychodynamic therapy. I do it because I found the similarities and differences between them. I also write a bit of study and research methodology. I have learned and identify ways the origin, development, goals. How it is applied and on what. EMDR has some effect in the treatment of PTSD and this is proven scientifically. It is not proved scientifically that EMDR is more effective than other psychotherapeutic methods. Many practitioners have positive experience of EMDR training and exercise. Most believe it is essential that you have other therapies, such as a psychologist before practicing EMDR method. This is also a requirement if you want to attend the program. It is not scientifically clear what part of the treatment that works. It is not proven what the eye movements or alternative stimuli has for effect. EMDR merges components from several psychological approaches. PTSD is the main target group. It treats both children and adults. The lack of health economic evaluations of EMDR method and more research is needed on the method. Mainly in order to prove the effectiveness of other symptoms than PTSD, cost effectiveness and to see if the effect of decreased symptoms persist over time, a long time after treatment. A social worker may go one EMDR training on first reading to the psychotherapist.

Format

Dissertation/Thesis

Language

Swedish

Collection

Citation

“EMDR - Metoden EMDR - method,” Francine Shapiro Library, accessed January 16, 2021, https://emdria.omeka.net/items/show/18695.

Output Formats