Minne efter påverkan, Bilateral stimulering och dess effekt på episodiskt minne Memory after impact: Bilateral stimulation and its effect on episodic memory

Description

Ett kognitivt minnesexperiment med mellangruppsdesign genomfördes i syfte att undersöka auditiv bilateral stimulerings inverkan på episodiskt minne. Bakgrunden till studien var att många kliniska iakttagelser gjorts i den psykoterapeutiska behandlingsmetoden Eye Movement Desensitization and Reprocessing, (EMDR) angående den bilaterala stimuleringens effekt på minnesprocesser. Frågeställningen var: Har auditiv bilateral stimulering någon positiv effekt på det episodiska minnet? Ett randomiserat urval bestående av 110 universitetsstuderande försökspersoner (55 kvinnor och 55 män), jämnt fördelade över fem grupper, i åldrarna 19-46 år, deltog. Auditivt stimulus gavs i fyra av grupperna. Den beroende variabeln var episodiskt minnesprestation och mättes med hjälp av meningstest och ordtest. Någon generell effekt av bilateral stimulering på episodiskt minne kunde inte påvisas. Bilateralt stimuli vid inlärning visade dock på signifikanta resultat avseende minnesprestation i förhållande till de två grupper som erhöll bilateralt stimuli vid återgivning. Signifikans erhölls även avseende prestation i förhållande till försökspersonernas upplevelse av stimulus. Resultaten diskuterades utifrån försökspersonernas upplevelse av stimulus samt inflytande av arousal. Avsaknad av emotionella komponenter, som i förlängningen bidragit till skillnader i minnesprocessande, antogs vara huvudsaklig förklaring till utebliven positiv effekt av bilateral stimulering.

A cognitive memory experiment with between group design was conducted to investigate the auditory bilateral stimulation effect on the episode of animal memory. The background to study was that many clinical observations made in the psychotherapeutic treatment Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) regarding bilateral stimulation effect on memory processes. The issue was: Did auditory bilateral stimulation a positive effect on the episodic memory? A randomized sample of 110 university student volunteers (55 women and 55 males), evenly distributed over five groups, aged 19-46 years, participated. Audi TIVE stimulus was given in four groups. The dependent variable was episode-Semitic memory performance and measured with the help of meaningful test and ordtest. A general effect of bilateral stimulation of episode animal memory could not be demonstrated. Bilateral stimuli at learning, however, showed the significant results relating to memory performance in relation to the two groups who received bilateral stimulation at reproducing. Significance was obtained including performance in relation to the trial subject's experience of stimulus. The results are discussed from the trial subject's experience of stimulus and the influence of arousal. Lack of emotional components, which ultimately contributed to differences in memory processing, was adopted as the primary explanation for non - positive effect of bilateral stimulation.

Format

Dissertation/Thesis

Language

Swedish

Author(s)

Erica Glans
Ulrika Oqvist Dahlberg

Original Work Citation

Glans, E., & Dahlberg, U. O. (2004). [Memory after impact: Bilateral stimulation and its effect on episodic memory]. Ume Universiter, Institutionen fr psykologi Psykologprogrammet. Swedish

Collection

Citation

“Minne efter påverkan, Bilateral stimulering och dess effekt på episodiskt minne Memory after impact: Bilateral stimulation and its effect on episodic memory,” Francine Shapiro Library, accessed September 18, 2021, https://emdria.omeka.net/items/show/18918.

Output Formats