EMDR behandeling bij volwassenen met een verleden van incest en verwaarlozing. Het herstellen van ontwikkelings tekorten en het beschadigde ‘zelf’

EMDR treatment in adults with a history of incest and neglect. Developmental deficits and restore the damaged self

Description

In deze workshop zal er worden ingegaan op het integreren van EMDR in een algemeen behandelingsplan voor volwassenen die incest en verwaarlozing in hun jeugd hebben meegemaakt. De workshop is een verdieping van de keynote van het congres. De werkwijze zal gedetailleerd worden uitgelegd en zal worden geïllustreerd aan de hand van videopresentaties en bespreking van casuïstiek.

In eerste instantie wordt uitgelegd hoe de ontwikkelings- en hechtingsbehoeften van de cliënt onderzocht kunnen worden en hoe een betekenisvolle beschrijvende diagnose kan worden ontwikkeld om tot een geïntegreerd, logisch opgebouwd behandelingsplan te komen. Bij deze groep cliënten, waarbij er sprake is van beperkte affect tolerantie, kwetsbaarheid voor hyper- en hypoarousal, en dissociatieve kenmerken, kan het standaard EMDR protocol worden aangepast met specifieke strategieën. Daar zal uitvoerig op worden ingegaan.

Ook zal er veel aandacht besteed worden aan het integreren van specifieke EMDR technieken, zoals diverse ego-versterkende protocollen en hulpbron installatie (RDI), in alle fasen van de behandeling. Tevens zullen er technieken besproken worden die cliënten helpen om hun disfunctionele afweermechanismen los te laten, waardoor het veranderen van schema’s met hun kenmerkende kerngedachten en kernaffecten mogelijk wordt

Deelnemers aan deze workshop zullen leren om pathogene gevoelstoestanden, (zoals schaamte, wanhoop, onverdraagelijke eenzaamheidsgevoelens), angsten en ‘blocking beliefs’, ego state conflicten te herkennen, zodat de meest effectieve interweaves en hulpbron opties kunnen worden toegepast.

Verder zullen er strategieën voor herstel, zoals het verduidelijken van verantwoordelijkheid, het vaststellen van veiligheid en keuze, en het verwerken van rouw, verlangen en woede, worden besproken.

This workshop will address the integration of EMDR into an overall treatment plan for adult incest and neglect in childhood have experienced. The workshop is a deepening of the keynote of the conference. The methodology will be explained in detail and will be illustrated with video presentations and discussion of case studies.

Initially, explains how the development and bonding needs of the client can be investigated and how a meaningful descriptive diagnosis can be developed into an integrated, logical plan of treatment. In this group of clients, where there is limited affect tolerance, vulnerability to hyper-and hypoarousal and dissociative characteristics, the standard EMDR protocol to be adapted to specific strategies. As will be discussed in detail.

Also, much attention is paid to the integration of EMDR specific techniques, such as various ego-enhancing protocols and resource installation (RDI) in all phases of treatment. Will also discuss techniques that help clients to their dysfunctional defense mechanisms to let go, so changing schedules with their distinctive core ideas and possible kernaffecten

Participants in this workshop will learn to pathogenic emotional states (such as shame, despair, unbearable loneliness feelings), and fears "blocking beliefs", ego-state conflicts to recognize that the most effective and interweaves resource options can be applied.

Moreover, through strategies for recovery, such as clarifying responsibilities, establishing security and choice, and the process of mourning, desire and anger are discussed.

Format

Conference

Language

Dutch

Author(s)

Deborah Korn

Original Work Citation

Korn, D. (2010, April). [EMDR treatment in adults with a history of incest and neglect. Developmental deficits and restore the damaged self]. Presentation at the 4th Vereniging EMDR Nederland Conference, Nijmegen, The Netherlands. Dutch

Collection

Citation

“EMDR behandeling bij volwassenen met een verleden van incest en verwaarlozing. Het herstellen van ontwikkelings tekorten en het beschadigde ‘zelf’ EMDR treatment in adults with a history of incest and neglect. Developmental deficits and restore the damaged self,” Francine Shapiro Library, accessed January 15, 2021, https://emdria.omeka.net/items/show/19940.

Output Formats