EMDR bij preverbaal trauma EMDR for trauma, preverbal

Description

Hoe kan je preverbaal trauma verwerken, zodat er ruimte ontstaat voor herstel, inhalen en voortgang van de ontwikkeling?

Ook infants (0-4 jarigen) kunnen allerlei traumatische gebeurtenis(sen) in de eerste levensjaren meemaken zoals intrusieve medische handelingen, seksueel misbruik en andere vormen van mishandeling. Herinneringen aan deze gebeurtenissen zijn preverbaal en niet op bewust nivo toegankelijk. Bij deze jonge kinderen is het dan ook moeilijk te zien in hoeverre er sprake is van traumatisering. Door hun beperkte cognitieve ontwikkeling is verbale communicatie over ingrijpende gebeurtenissen niet of beperkt mogelijk.
Soms zie je na enige tijd gedragsveranderingen bij dagelijkse handelingen die eerder geen probleem vormden (verzet bij verschonen, bij tandenpoetsen e.d.). Dit gedrag kan echter ook gekoppeld zijn aan de ontwikkelingsfase. Het diagnostisch beeld wordt duidelijker wanneer gedragsveranderingen (verzet, verdriet maar ook submissie!) zich voordoen bij soortgelijke traumatische ervaringen zoals nieuwe medische behandelingen. De link naar de onverwerkte traumatische gebeurtenis(sen) ligt dan voor de hand. De ouder kan soms uit angst of schuldgevoel over de ingrijpende gebeurtenis(sen) niet goed meer als steunfiguur en opvoeder optreden. Door een klachtbestendigend interactiepatroon kunnen gedragsproblemen van het kind zelfs verergeren. De omgeving gaat denken aan ADHD of ASS...

Aan de hand van casuïstiek van infants bij wie sprake is van traumatisering worden de aanpassingen aan het EMDR protocol getoond bij de behandeling van 0 tot 4 jarigen. Pas na de verwerking van de traumatische herinneringen wordt echt duidelijk wat de invloed is geweest op het verloop van de ontwikkeling van het kind, zoals een sociaal emotionele achterstand, vertraagde spelontwikkeling etc. Er komt ruimte voor herstel, inhalen en voortzetten van de ontwikkeling. Zo nodig wordt een EMDR traject voor ouders ingezet om de behandeling af te maken.

Vorm In de presentatie worden theorie en praktijk gecombineerd. Videobeelden ondersteunen het verhaal.

How do you handle preverbal trauma, so there room for rehabilitation, catch up and progress of the development?
Even infants (0-4 year olds) can all traumatic event(s) in the first years of life experience as intrusive medical procedures, sexual abuse, and other forms of abuse. Preverbal memories of these events, not consciously accessible level. In these young children it is therefore difficult to see how there is trauma. Because of their limited cognitive development, verbal communication on major events is not possible or limited. Sometimes you see after a while behavioral changes in daily operations which were previously not a problem (resistance to changing, with teeth, etc.). This behavior can also be linked to the development. The diagnostic picture becomes clearer when behavioral change (resistance, but also sadness Submission!) arise from similar traumatic experiences such as new medical treatments. The link to the unprocessed traumatic event (s) is then obvious. The parent can sometimes out of fear or guilt about the traumatic event(s) not functioning properly to support action figure and educator. By klachtbestendigend interaction pattern may even worsen the child's behavior. The environment is reminiscent of ADHD or ASD ...

Based on case reports of infants with trauma,0 to 4 years old treated with the EMDR protocol show changes only after the processing of traumatic memories is really clear that the impact has been on the course of the development of the child as a social-emotional retardation, slow game development etc. There is room for recovery, overtaking and continued development. If necessary, an EMDR process for parents is used to finish the treatment.

Form In the presentation combining theory and practice. Video images support the story.

Format

Conference

Language

Dutch

Author(s)

Carlijn de Roos
Marianne Went

Original Work Citation

de Roos, C., & Went, M. (2010, April). [EMDR for trauma, preverbal]. Presentation at the 4th Vereniging EMDR Nederland Conference, Nijmegen, The Netherlands. Dutch

Collection

Citation

“EMDR bij preverbaal trauma EMDR for trauma, preverbal,” Francine Shapiro Library, accessed January 26, 2022, https://emdria.omeka.net/items/show/19942.

Output Formats