Een serie experimenten naar oogbewegingen en klikjes: Wat werkt beter? A series of experiments on eye movements and clicks, what works better?

Description

Er zijn verschillende theorieën over de werkingsmechanismen van EMDR. De belangrijkste theorieën zullen kort worden toegelicht en het wetenschappelijk bewijs ervoor samengevat. Vervolgens zullen we een serie eigen experimenten presenteren: drie studies bij studenten en één studie bij PTSS- patiënten. In deze experimenten zullen oogbewegingen telkens worden vergeleken met andere taakjes of stimuli. Implicaties voor de theorievorming en voor de klinische praktijk zullen worden bediscussieerd tijdens de workshop aan de hand van stellingen.

Exp 1 laat zien dat de positieve bevindingen voor oogbewegingen (ten opzichte van een controle conditie) ook gevonden worden bij negatieve herinneringen aan een verlieservaring. Dit geeft een empirische basis voor de suggestie dat EMDR ook zinvol toegepast kan worden bij gecompliceerde rouw.

Exp 2 gaat over het werkgeheugen en een eventuele dosis respons relatie. Met andere woorden: geven taken die een grotere belasting voor het werkgeheugen vormen ook grotere SUD-dalingen?

Exp 3 Laat zien dat de werkgeheugenbelasting van oogbewegingen veel groter is dan van de bekende koptelefoon met klikjes. Vervolgens vergelijken we de werkzaamheid van oogbewegingen, klikjes, en een controle-conditie bij studenten die negatieve herinneringen ophalen.

Exp 4 is een klinische studie bij PTSS patiënten, waarbij we oogbewegingen, klikjes en controle (herinneringsbeeld zonder bilaterale stimulatie) met elkaar vergelijken. Verwacht wordt dat de eerste voorlopige data tijdens het congres beschikbaar zijn.

Hornsveld, H., Landwehr, F., Stein, W., Stomp, G., Smeets, M. &. van den Hout, M. (2010). Emotionality of loss-related memories is reduced after retrieval plus eye movements but not after retrieval plus music or retrieval only. Submitted.

Hout, M.A. van den, Engelhard, I.M., Rijkeboer, M., Koekebakker, J., Hornsveld, H. Toffolo, M., & Akse, N. (2010). Eye movements tax working memory, but binaural stimulation does not. Manuscript in preparation.

Hout, M.A. van den,, Engelhard, I., Smeets, M, Hornsveld, H., Hoogeveen, E., de Heer, E. & Rijkeboer, M. ( 2010). Counting during recall: taxing of working memory and reduced vividness and emotionality of negative memories. In press, Applied Cognitive Psychology.

There are several theories about the mechanisms of action of EMDR. The main theories will be briefly explained and summarized the scientific evidence before. Then we will present a series of own experiments: studies in three students and a study in PTSD patients. In these experiments will be compared with each eye movement or other minor assignments stimuli. Implications for theory and for clinical practice will be discussed during the workshop by means of propositions.

Exp 1 shows that the positive findings for eye movements (compared to a control condition) also found associated with negative memories of a loss experience. This provides an empirical basis for the suggestion that EMDR is also useful can be used for complicated grief.

Exp 2 is about memory and a possible dose response relationship. In other words, tasks that give a greater burden on working memory are also larger SUD decreases?
Exp 3 Shows that the memory load of eye movements is much greater than the known Headphones clicks. Then we compare the efficacy of eye movements, clicks, and a control condition in which students negative memories.

Exp 4 A clinical study in PTSD patients, we eye movements, clicks and control (memory image without bilateral stimulation) compared. It is expected that the preliminary data available at the conference.

Horn Field, H., Landwehr, F., Stein, W., Stump, G., Smeets, M. &. van den Hout, M. (2010). Emotionality or loss-related pleadings Reduced after retrieval plus eye movements but not after retrieval or retrieval plus music only. Submitted.

Wood, M.A. van den, Engelhard, IM, Rijkeboer, M., Koekebakker, J., Horn Field, H. Toffolo, M., & Akse, N. (2010). Eye movements tax working memory, but Does Not binaural stimulation. Manuscript in preparation.

Wood, M.A. van den, Engelhard, I., Smeets, M, Horn Field, H., Hoogeveen, E., Mr. E. Farmer & Rich, M. (2010). Counting consistently recall: Taxing of working memory and Reduced vivid ness and emotionality or negative statements. In press, Applied Cognitive Psychology.

Format

Conference

Language

Dutch

Author(s)

Hellen Hornsveld
Marcel van den Hout

Original Work Citation

Hornsveld, H., & van den Hout, M. (2010, April). [A series of experiments on eye movements and clicks, what works better?]. Presentation at the 4th Vereniging EMDR Nederland Conference, Nijmegen, The Netherlands. Dutch

Collection

Citation

“Een serie experimenten naar oogbewegingen en klikjes: Wat werkt beter? A series of experiments on eye movements and clicks, what works better?,” Francine Shapiro Library, accessed December 8, 2021, https://emdria.omeka.net/items/show/19943.

Output Formats