EMDR als onderdeel forensische behandeling van ernstig gewelddadig gedrag: Vreemde eend in de bijt? EMDR as part forensic examination of serious violent behavior: Odd man out?

Description

Op ernstig geweld, zeker met fatale afloop, wordt door de maatschappij doorgaans geschokt gereageerd en is het resultaat van berechting vooral “leedtoevoeging” in de vorm van lange gevangenisstraffen. De behandeling in de gevangenis of op een forensische polikliniek staat overwegend in het teken van het nemen van verantwoording voor het gewelddadig gedrag en het aanleren van agressieregulatievaardigheden. Wanneer de cliënt zich als slachtoffer opstelt, roept dit bij de therapeut irritatie op; de cliënt merkt dit, neemt nog meer afstand van de therapeut, hetgeen vervolgens weer machteloosheid, veroordeling en boosheid oproept bij de therapeut. De cliënt als slachtoffer is taboe. In dat licht wordt door collega’s weleens met de nodige scepsis aangekeken tegen EMDR-behandeling van cliënten met ernstig gewelddadig gedrag. In deze workshop komen allereerst de vooroordelen van de therapeut zelf tegen de cliënt en de vooroordelen van de collega’s tegen traumaverwerking bij ernstig gewelddadige cliënten aan bod. Deze vooroordelen staan goede diagnostiek en een goede therapeutische relatie in de weg. Gepropageerd wordt om “neutraal” en grondig onderzoek te doen, net als bij een vliegtuigcrash. Aan de hand van casuïstiek komen enkele sleutelvragen aan bod, die in het zoekproces en de casusconceptualisatie van groot belang zijn. Wanneer onverwerkte ervaringen vanuit het verleden een rol spelen bij (de mate van) agressie, zullen deze ervaringen middels EMDR bewerkt dienen te worden. Hoe groter de vroeger ervaren machteloosheid en vernedering, hoe groter de kans dat de huidig ervaren agressieve lading niet zal verminderen met uitsluitend agressieregulatietherapie. Geïllustreerd wordt hoe EMDR, al of niet met recripting als CI, daarnaast een rol kan spelen bij actuele wraak-drang en wraakgedachten. Videomateriaal wordt ter illustratie gebruikt. Stil wordt gestaan bij de waarde van het inoefenen van de veilige plek en hoe agitatie in en buiten de therapiezitting hierdoor snel kan verminderen. Tot slot zal worden ingegaan op het experimenteel gebruik van EMDR als hulpmiddel bij delictanalyse – en delictverwerking, onder meer bij een cliënt die zijn kind ombracht. Bij huiselijk geweld is meer dan eens sprake van een lange opmaat tot het delict, waarbij een opstapeling van door de cliënt als vernedering ervaren incidenten (waarbij al of niet vroegere ervaringen worden getriggerd) kan leiden tot excessief en soms fataal geweld. Het middels EMDR “linksom” bewerken van deze “opmaat”-ervaringen, gevolgd door het middels EMDR doorwerken van het delict zelf, kunnen leiden tot het werkelijk voelen en nemen van de eigen verantwoordelijkheid, bieden een heldere inkijk in de emotionele dynamiek van de cliënt ten tijde van het plegen van het delict en bieden derhalve belangrijke aangrijpingspunten voor een gedetailleerd terugvalpreventieplan.

On serious violence, especially fatal, is usually shocked by the company responded and is mainly the result of trial "added suffering" in the form of long prison sentences. The treatment in prison or a forensic clinic is mainly devoted to taking responsibility for violent behavior and learning of aggression control skills. If the client is a victim accounts, the therapist calls this irritation, the client notes it, takes more from the therapist, which in turn helplessness, anger and condemnation by calling the therapist. The client as a victim is taboo. In that light by colleagues ever looked with skepticism at EMDR treatment of clients with serious violent behavior. In this workshop, first, the prejudices of the therapist himself against the client and the prejudices of colleagues from trauma in severely violent clients addressed. These prejudices are good diagnosis and a good therapeutic relationship in the road. Propagated to "neutral" and thorough research, as in a plane crash. Using case studies reveal some key questions addressed, in the search process and casusconceptualisatie of great importance. When unprocessed experiences from the past play a role (level of) aggression, these experiences need to be modified through EMDR. The greater the past experience powerlessness and humiliation, the more likely that the current load experienced aggressive not only will reduce aggression regulation therapy. Illustrated how EMDR, with or without recripting as CI, also play a role in current-craving revenge and revenge. Video material will be used for illustration. Silence is paid to the value of practicing safe and how the agitation inside and outside the therapy session this rapid decrease. Finally, consider the experimental use of EMDR as a tool for crime analysis - and crime scene processing, including in a client that his child killed. In domestic violence more than once been a long prelude to the offense, with an accumulation of humiliation experienced by the client as incidents (with or without previous experience are triggered) can lead to excessive and sometimes lethal force. It means EMDR "left" edit this "overture" experience, followed by using EMDR to work on the crime itself, can lead to really feel and take personal responsibility, provide a clear insight into the emotional dynamics of the client at the time of committing the offense and therefore provide important leads for a detailed relapse prevention plan.

Format

Conference

Language

Dutch

Author(s)

V. Veerbeek

Original Work Citation

Veerbeek, V. (2010, April). [EMDR as part forensic examination of serious violent behavior: Odd man out?]. Presentation at the 4th Vereniging EMDR Nederland Conference, Nijmegen, The Netherlands. Dutch

Collection

Citation

“EMDR als onderdeel forensische behandeling van ernstig gewelddadig gedrag: Vreemde eend in de bijt? EMDR as part forensic examination of serious violent behavior: Odd man out?,” Francine Shapiro Library, accessed January 26, 2022, https://emdria.omeka.net/items/show/19944.

Output Formats