De zes testen, een stabilisatie methode voor chronisch getraumatiseerde en dissociatieve kinderen

The six tests, a stabilization method for chronically traumatized children and dissociative

Description

De zes testen, een stabilisatie methode voor chronisch getraumatiseerde en dissociatieve kinderen. De stabilisatie en behandeling van deze kinderen kan gecompliceerd zijn. Vanzelfsprekend is het creëren van een veilige omgeving en een hechtingsfiguur een eerste stap. Maar wat dan? Deze kinderen functioneren soms ogenschijnlijk goed. Hun vermijdingsstrategieën zijn effectief en ze weigeren om over het trauma te praten of zeggen dat ze het vergeten zijn. Ze hebben er geen last meer van. Maar de verleiding van de therapeut om dan geen slapende honden wakker te maken is een gevaarlijke. Want onder deze ogenschijnlijk goed functionerende buitenkant, zit een constant alert, angstig en eenzaam kind. Dit kind kan zich niet hechten en dit gebrek aan veilige hechting is verwoestend voor de ontwikkeling. Dit wordt echter vaak alleen zichtbaar door er expliciet naar te zoeken. In deze presentatie zal ik ‘De zes testen’ demonstreren, een stabilisatie methode voor kinderen en een bewerking van de drie testen (Spierings, 2008). De zes testen helpen de therapeut om te beslissen of een kind verdere stabilisatie nodig heeft en hoe dat te bereiken, voordat met EMDR gestart kan worden. Aan de hand van casuïstiek wordt dit proces en het gebruik van stabilisatietechnieken gedemonstreerd. De kinderen moeten technieken leren om emoties te reguleren en stress te verminderen. Dan wordt het hechtingssysteem geactiveerd, zodat ze stress kunnen reguleren door steun te zoeken. Zo vermindert de noodzaak tot dissociatie. Door problemen die het kind ervaart te koppelen aan ervaringen in het verleden wordt het kind gemotiveerd om naar de trauma’s te kijken en met EMDR te starten. Dan worden nog aanpassingen in het EMDR protocol besproken voor dissociatieve kinderen om ze in het desensitisatie proces te houden en wordt besproken hoe EMDR kan worden geïntegreerd in een gefaseerde behandeling.
Spierings, J. (2008). Stabilisatie, een gestructureerd programma voor taxatie en interventie. In: Ten Broeke, E. De Jongh, A., & Oppenheim, H. Praktijkboek EMDR. Amsterdam: Harcourt

The six tests, a stabilization method for chronically traumatized and dissociative children. The stabilization and treatment of these children can be complicated. Obviously, creating a safe environment and an attachment figure is a first step. But what then? These children sometimes seem to function properly. Their avoidance strategies are effective and they refuse to talk about the trauma or say they are forgotten. They have no more trouble. But the seduction of the therapist and then to wake sleeping dogs is dangerous. For among these seemingly well-functioning exterior, is a constant alert, anxious and lonely child. This child can not attach and the lack of secure attachment is devastating for the development. This is often visible only by explicitly to search. In this presentation I will "The six tests" demonstrate a stabilization method for children and an adaptation of the three tests (Spierings, 2008). The six tests help the therapist to decide whether a child needs further stabilization and how to reach before EMDR can be started. Using case studies this process and the use of stabilization techniques are demonstrated. The children must learn techniques to regulate emotions and reduce stress. Then the attachment system is activated, so they can be regulated by stress to seek support. Thus reduces the need for dissociation. Due to problems experienced by the child to link past experience the child is motivated to look at the trauma and EMDR to start. Then further adjustments to the EMDR protocol for dissociative children to discuss them in the desensitization process and discusses how to keep EMDR can be integrated into a phased treatment.
Spierings J. (2008). Stabilization, a structured program of assessment and intervention. In: Ten Broeke, E. De Jongh, A., & Oppenheim, H. EMDR Practice Book. Amsterdam: Harcourt

Format

Conference

Language

Dutch

Author(s)

Arianne Struik

Original Work Citation

Struik, A. (2010, April). [The six tests, a stabilization method for chronically traumatized children and dissociative]. Presentation at the Vereniging EMDR Nederland Conference, Nijmegen, The Netherlands. Dutch

Collection

Citation

“De zes testen, een stabilisatie methode voor chronisch getraumatiseerde en dissociatieve kinderen The six tests, a stabilization method for chronically traumatized children and dissociative,” Francine Shapiro Library, accessed May 14, 2021, https://emdria.omeka.net/items/show/19948.

Output Formats