Het snijden moet stoppen, een uitweg uit de "stabilisatie-versus behandeling paradox 'in een DIS patiënt

The cutting must stop an escape from the" Stabilization versus treatment paradox' in a patient CIS

Description

In deze presentatie zal ik, ook met behulp van video clips, bespreken het proces van de patiënt met een trauma CIS in acuut gevaar. Er was ernstige zelfbeschadiging dat elke volledig buiten het bewustzijn van de patiënt heeft plaatsgevonden. In termen van structurele dissociatie model (onder anderen), Onno van der Hart, is er agressieve acties van een emotionele deel van de persoonlijkheid (EP) die hebben gereageerd op deze ernstige en gewelddadige herbeleving van een vroege jeugd trauma. Aangezien de levensbedreigende zelfbeschadiging vormen begon te nemen werd gesneden zo spoedig gestaakt. Het was echter duidelijk dat in deze omstandigheden, te kijken naar het dagelijks leven schijnbaar normaal functioneren van de persoonlijkheid (ONP) trauma niet kon dragen. Patiënt en therapeut zijn gevangen in deze situatie in een vertrouwde paradox: om het trauma te verwerken moet stabiel genoeg zijn, maar de stabiliteit is nodig om het trauma te verwerken. In deze presentatie, een uitweg uit deze paradox zien. Na intensieve voorbereiding, met inbegrip van de bescherming van bepaalde onderdelen persoonlijkheid, contacten en onderhandelingen met een levensbedreigende deel en andere delen, met behulp van EMDR trauma kan optreden met alleen die delen dat het trauma kan verwerken. De (b) lijkt het erop dat actieve trauma EMDR met behulp van in deels bewust mogelijke niveau.
Deelnemers zullen leren: a. hoe te werken uit de structuurfondsen Dissociatie Model; b. het belang van een actieve houding van de therapeut, als regisseur, wanneer het in contact en werken met verschillende delen van de persoonlijkheid, om het gewenste doel te bereiken. c. dat trauma een deel mogelijk bij het ontbreken van gericht op het dagelijks leven van de persoonlijkheid.

In this presentation I will, also using video clips, discuss the process of trauma patient with a CIS in acute danger. There was serious self-harm that each completely outside the consciousness of the patient occurred. In terms of structural dissociation model (among others), Onno van der Hart, there is aggressive actions of an emotional part of the personality (EP) that responded to this serious and violent reworking of an early childhood trauma. Since the life-threatening self-harm forms began to take was cut as soon as discontinued. However, it was clear that in these circumstances, looking at daily life seemingly normal functioning of the personality (ONP) trauma could not bear. Patient and therapist are caught in this situation in a familiar paradox: to process the trauma must be stable enough, but the stability is needed to process the trauma. In this presentation, an escape from this paradox shown. After intensive preparation, including in safeguarding certain personality parts, contact and negotiations with life threatening part and other parts, using EMDR trauma could occur with only those parts that could handle the trauma. The (b) it seems that active trauma using EMDR in partly conscious level possible.
Participants will learn: a. how to work from the Structural Dissociation Model; b. the importance of an active attitude of the therapist, as a film director, when in contact and working with different parts of the personality, to achieve the desired goal. c. that trauma to a part as possible in the absence of focused on the daily lives of the personality

Format

Conference

Language

Dutch

Author(s)

Hans-Jaap Oppenheim

Original Work Citation

Oppenheim, H.-J. (2010, April). [The cutting must stop an escape from the" Stabilization versus treatment paradox' in a patient CIS]. Presentation at the 4th Vereniging EMDR Nederland Conference, Nijmegen, The Netherlands. Dutch

Collection

Citation

“Het snijden moet stoppen, een uitweg uit de "stabilisatie-versus behandeling paradox 'in een DIS patiënt The cutting must stop an escape from the" Stabilization versus treatment paradox' in a patient CIS,” Francine Shapiro Library, accessed October 22, 2020, https://emdria.omeka.net/items/show/19950.

Output Formats