EMDR - Et valg til behandling af PTSD?

EMDR - An option to treat PTSD?

Description

Denne afhandling har til formål at afdække, om behandling af Eye Movement Desensibilisering og oparbejdning (EMDR) er en effektiv behandling af Post Traumatic Stress Disorder (PTSD). EMDR er blevet kaldt The Breakthrough behandling og Helbredelse af PTSD. Worldwide flere nationale sundhedsorganisationer anbefaler EMDR da behandlingen for klienter, der lider af PTSD, og denne anbefaling er understøttet af flere internationalt anerkendte forskere. Derudover en betydelig stort antal forskere er blevet offentliggjort, viser, at EMDR er en effektiv måde at behandle PTSD. I første omgang bør det præjudicielle spørgsmål være let at besvare, hvis det ikke havde været på grund af opskæring kontrast findes i flere andre offentliggjorte forsker og artikler påstår at EMDR ikke er effektiv, og ligger ved siden af at være en svindler. Denne kritik viser akademiske fejl og mangler i metoder til forskning og objektivitet. Som EMDR synes at opdele den akademiske samfund i "Hvem er for og hvem imod", det foreløbige Spørgsmålet er ikke ansvarlig i første omgang. I nærmer et svar på spørgsmålet, to teoretiske dele vil være repræsenteret. I første hoveddel, diagnose af PTSD vil blive taget igennem. Diagnosen er forholdsvis ny og indeholder en kompleksitet, som er nødvendig for at afdække, før den fremlægger det teoretiske fundament for EMDR. Delvis kompleksitet PTSD skyldes det faktum, at mere eller mindre, PTSD har erstattet begrebet krise i praksis, mens den tidligere adskilte diagnoser er inkluderet i PTSD i dag. Som et eksempel det har ført til, mentalt stabile personer, der har været traumatiseret, er diagnosticeret med samme diagnose som traumatiseret personer, der lider af en alvorlig personlighedsforstyrrelser. For eksempel denne konstellation gør det vanskeligt at forske i effektiviteten af de behandlinger, som den samme behandling kan resultere forskelligt, alt efter hvilken gruppe af personer i spørgsmålet. Efter at have gjort diagnosen PTSD igennem, den anden teoretisk vigtigste del, som er på EMDR, vil blive præsenteret. Ved første, i denne del, vil det teoretiske grundlag for EMDR være fremvises for at opnå et bedre perspektiv af følgende kritik. Afhandlingen rundes af med en bred debat og en efterfølgende konklusion. Blandt andet konkluderer afhandlingen, at EMDR virker effektivt på isolerede symptomer på PTSD til en hel del længde. EMDR virker effektivt på flashbacks negative og invaderende tanker og derfor EMDR kan anbefales som en mulig valg af behandling, og bekvemt som et supplement. At den teoretiske fundament af effektiviteten af EMDR bør ikke kun være en variant af kognitiv eksponering terapi er imidlertid meget svage og mangler en uafhængig evidensbaseret forskning.

This dissertation seeks to uncover whether the therapy of Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is an effective treatment of Post Traumatic Stress Disorder (PTSD). EMDR has been termed as The Breakthrough Therapy and The Cure of PTSD. Worldwide several national health organizations recommend EMDR as the treatment for clients suffering from PTSD, and this recommendation is supported by several internationally recognized academics. Additionally a considerable large number of researches have been published, showing that EMDR is an effective way of treating PTSD. At first, the preliminary question should be easy to answer, had it not been due to the cutting contrast found in several other published researches and articles claiming that EMDR is not effective and is next to being a fraud. This criticism indicates academic errors and deficiencies in methods of research and objectiveness. As EMDR seems to divide the academic societies into “who´s for and who´s against”, the preliminary question is not answerable at first. In approaching an answer to the question, two theoretical parts will be represented. In the first main part, the diagnosis of PTSD will be taken through. The diagnosis is rather new and contains a complexity, which is necessary to uncover, before presenting the theoretical foundation of EMDR. Partly the complexity of PTSD is due to the fact that, more or less, PTSD has replaced the concept of crisis in practice, whereas former separated diagnoses are included in PTSD today. As an example it has led to, mentally stable persons, who have been traumatized, are diagnosed with the same diagnosis as traumatized persons suffering from severe personality disorders. For example this constellation makes it difficult to research the efficiency of the therapies, as the same therapies can result differently according to which group of persons in question. Having taken the diagnosis of PTSD through, the second theoretical main part which is on EMDR, will be presented. At first, in this part, the theoretical foundation of EMDR will be presented to obtain a better perspective of the following criticism. The dissertation closes with a broad discussion and a subsequent conclusion. Among others, the dissertation concludes that EMDR works effectively on isolated symptoms of PTSD to quite some length. EMDR works effectively on flashbacks, negative and invading thoughts and therefore EMDR is recommendable as a possible choice of therapy, conveniently as a supplement. That the theoretical foundation of the effectiveness of EMDR should not be only a variant of cognitive exposure therapy is, however, very frail and lacks an independent evidence-based research.

Format

Dissertation/Thesis

Language

Danish

Author(s)

Henning Steen Hansen

Original Work Citation

Hansen, H. S. (2009, Sommeren). [EMDR - An option to treat PTSD?]. (Doctoral dissertation, Aalborg University). Retrieved from http://projekter.aau.dk/projekter/fbspretrieve/18011301/EMDR_-_et_valg_til_behandling_af_PTSD.pdf. Danish

Collection

Citation

“EMDR - Et valg til behandling af PTSD? EMDR - An option to treat PTSD?,” Francine Shapiro Library, accessed May 14, 2021, https://emdria.omeka.net/items/show/19991.

Output Formats