EMDR bij allochtonen en bij ouderen: In proces krijgen én houden met contextuele aanpassingen

EMDR for immigrants and the elderly: In trial and to contextual adaptation

Description

Ouderen en allochtonen met PTSS zijn groepen patiënten die kunnen profiteren van behandeling met EMDR. Bied je echter, conform de multidisciplinaire richtlijn angststoornissen EMDR aan, dan stuit je op een aantal problemen. Voorbeelden daarvan zijn: geen eigen wens voor deze behandeling, sterke vermijding van het oprakelen van traumatische ervaringen, afzeggen en wegblijven, heftige lichamelijke ervaringen en afbreken van de sessie én taal als hindernis.
In deze workshop worden ervaring besproken met ouderen (N=10; 62-82 jaar) en met een gevarieerde groep allochtonen (N=10) binnen een reguliere 2e lijns GGZ instelling. Allereerst worden enkele mislukkingen geanalyseerd. Het blijkt lastig te zijn om patiënt in de EMDR-procedure te krijgen en te houden. De rol van cultuur, van motivatie en committent en van taal wordt bekeken. Vervolgens worden aanpassingen getoond in: de voorbereiding, de uitleg en het te bereiken resultaat. Tevens wordt het belang aangegeven van het werken ‘als team’ met een vaste tolk. Alle inspanningen zijn gericht op het ‘gewoon’ uit kunnen voeren van EMDR.

Elderly and immigrants with PTSD groups of patients who may benefit from treatment with EMDR. However, your bid, according to the multidisciplinary guidelines for anxiety disorders EMDR, then you hit a number of problems. Examples include: no own desire for this treatment, avoiding the sharp rake of traumatic experiences, cancel and stay away, intense physical experiences and abort the session and language barrier.
This workshop experience will be discussed with older people (N = 10, 62-82 years) and with a diverse group of immigrants (N = 10) in a regular second-line mental health institution. First, some failures analyzed. It seems difficult to be patient in the EMDR procedure to get and keep. The role of culture, motivation and Principals and language is viewed. Then adjustments shown in: the preparation, interpretation and results to be achieved. It also indicated the importance of working 'as a team "with a fixed interpretation. All efforts are aimed at 'ordinary' can perform EMDR.

Format

Conference

Language

Dutch

Author(s)

H. van Els

Original Work Citation

van Els, H. (2008, Maart). [EMDR for immigrants and the elderly: In trial and to contextual adaptation]. Presentation at the 3rd Vereniging EMDR Nederland Conference, Ede, The Netherlands. Dutch

Collection

Citation

“EMDR bij allochtonen en bij ouderen: In proces krijgen én houden met contextuele aanpassingen EMDR for immigrants and the elderly: In trial and to contextual adaptation,” Francine Shapiro Library, accessed October 30, 2020, https://emdria.omeka.net/items/show/20179.

Output Formats