EMDR werkt! Maar hoe?

EMDR works! But how?

Description

Het leidt geen enkele twijfel dat EMDR een effectieve behandelvorm is. EMDR is opgenomen in de guidelines van de International Society for Traumatic Stress Studies (ISTSS) waarbij zowel EMDR als Imaginaire Exposure (IE) als ‘treatment of choice’ bij de behandeling van PTSS gelden. Ook in de Nederlandse GGZ-richtlijnen (Trimbos Instituut, 2003) worden EMDR en imaginaire exposure (IE) genoemd als superieure behandelvormen voor PTSS. Rechtstreekse vergelijking van CGt en EMDR leverde echter wisselende resultaten op. Over het geheel genomen kan worden gesteld dat wat betreft effectiviteit er geen duidelijk verschil is vastgesteld tussen CGt en EMDR. Dit is opvallend, omdat de procedures en de veronderstelde werkingsmechanismen bij IE en EMDR duidelijk verschillen. Bij IE wordt reliving essentieel geacht en bij EMDR distancing. Hier is echter nog nauwelijks expliciet onderzoek naar gedaan; het meeste onderzoek heeft zich tot nu toe gericht op de effectiviteit van EMDR en op de rol van de BLS. In deze presentatie zullen drie eigen experimenten worden besproken die worden uitgevoerd met masterstudenten van de Universiteit Utrecht naar het effect van reliving versus distancing. Het onderzoek bouwt voort op het werk van de Chris Lee en zijn collega’s. (Lee et al 2006) In het onderzoek worden 3 experimenten uitgevoerd, waarbij de variabele distancing en reliving worden gevarieerd. Verondersteld wordt (vanuit de EMDR visie) dat responses tijdens de desensitisatiefase, die getuigen van distancing leiden tot meer verbetering dan responses die getuigen van reliving. Een tweede onderzoeksvraag die wij beogen te beantwoorden is of dit verschil groter is voor narigheid uit het domein “zelfwaardering” dan voor narigheid uit het “domein controle en machteloosheid”. Een derde onderzoeksvraag betreft de vraag of een verhoogde parasympatische (arousal onderdrukkende) activiteit (een reeds aangetoond effect van BLS) samengaat met veranderingen in SUD-niveau en levendigheid van de herinneringen. De workshop is bedoeld voor therapeuten die geïnteresseerd zijn in de achtergronden van EMDR. Op zo eenvoudig mogelijke wijze zal een overzicht worden gegeven van de “state of the art” met betrekking tot de veronderstelde werkingsmechanismen. Dit zal worden geïllustreerd met bovengenoemd onderzoek en videomateriaal. Aan het eind van de workshop zal de therapeut zijn cliënten en collega’s iets meer kunnen zeggen dan “ dat EMDR de verwerking stimuleert door de linker en de hersenhelften beter te laten samenwerken, waardoor gevoel en verstand beter met elkaar verbonden raken.”

There is no doubt that EMDR is an effective form of treatment. EMDR is included in the guidelines of the International Society for Traumatic Stress Studies (ISTSS) where both EMDR and imaginal exposure (IE) as treatment of choice in the treatment of PTSD are. Also in the Dutch mental health care directives (Trimbos Institute, 2003) are EMDR and imaginal exposure (IE) identified as superior forms of treatment for PTSD. Direct comparison of CBT and EMDR yielded mixed results, however. Overall it can be stated that in terms of effectiveness there is no clear difference observed between CBT and EMDR. This is striking because the procedures and mechanisms assumed by IE and EMDR markedly different. When IE is reliving considered essential to EMDR and distancing. There is still little research has been done explicitly, most research has hitherto focused on the effectiveness of EMDR and the role of the BLS. This presentation will discuss three own experiments conducted with master students of the University of Utrecht to the effect of relieving versus distance. The research builds on the work of Chris Lee and his colleagues. (Lee et al 2006) In the study, three experiments, with variable distancing and reliving be varied. It is assumed (from the EMDR vision) that responses during desensitisatiefase, evidence of distancing lead to more improvement than responses that show reliving. A second research question we seek to answer is whether this difference is in trouble from the domain "esteem" than for trouble from the "domain control and powerlessness". A third research question concerns whether an increased parasympathetic (arousal suppressive) activity (an effect already demonstrated BLS) is associated with changes in SUD level and vividness of the memories. The workshop is designed for therapists interested in the backgrounds of EMDR. In the simplest possible manner, an overview of the state of the art "regarding the supposed mechanisms of action. This will be illustrated with the above study and video material. At the end of the workshop, the therapist will have clients and colleagues can say little more than "that EMDR stimulates the processing by the left and the brain work better together, making sense and intellect more interrelated."

Format

Conference

Language

Dutch

Author(s)

Hellen Hornsveld

Original Work Citation

Hornsveld, H. (2008, March). [EMDR works! But how?]. Presentation at the 3rd Vereniging EMDR Nederland Conference, Ede, The Netherlands. Dutch

Collection

Citation

“EMDR werkt! Maar hoe? EMDR works! But how?,” Francine Shapiro Library, accessed September 20, 2020, https://emdria.omeka.net/items/show/20180.

Output Formats