EMDR bij de behandeling van complexe PTSS en ernstige dissociatie EMDR in the treatment of complex PTSD and severe dissociation

Description

Bij de behandeling van patiënten met complexe PTSS ten gevolge van type 2 trauma, wordt de behandelaar geconfronteerd met twee grote problemen: 1) hoe een overzichtelijke structuur aan te brengen in de veelheid aan traumatische gebeurtenissen, en 2) hoe om te gaan met pathologische dissociatie. In deze voordracht wordt in eerste instantie een aanpak gepresenteerd waarmee de therapeut en patiënt kunnen komen tot een zodanige (hiërarchische) ordening van de traumatische gebeurtenissen, dat een gefaseerde en overzichtelijke behandeling mogelijk wordt. Vervolgens zal nader ingegaan worden op het verschijnsel dissociatie en zal worden uitgelegd welke algemene technieken toegepast kunnen worden bij dissociatieve reacties. Ten slotte zal aan de hand van videobeelden worden gedemonstreerd hoe met een aangepast EMDR basisprotocol het mogelijk is om bij mensen met secundaire en tertiaire structurele dissociatie, door activatie van een alterpersoonlijkheid, het traumatisch materiaal waardoor de alterpersoonlijkheid is ontstaan a. te ontsluiten, b. te verwerken en c. te integreren

When treating patients with complex PTSD as a result of Type 2 trauma, the therapist faces two major problems: 1) how an organized structure to the multitude of traumatic events, and 2) how to deal with pathological dissociation . In this lecture primarily an approach is presented that the therapist and patient can come to such a (Hierarchical) organization of the traumatic events that a phased and orderly treatment possible. Will then be elaborated on the phenomenon of dissociation and will explain the general techniques can be applied to dissociative reactions. Finally, using video to demonstrate how a modified EMDR basic protocol it is possible in people with secondary and tertiary structural dissociation, through activation of an alter personality, traumatic materials which alter personality created a. to access, b. processing and c. integrate.

Format

Conference

Language

Dutch

Author(s)

Erik ten Broeke
Hans-Jaap Oppenheim

Original Work Citation

ten Broeke, E., & Oppenheim, H-J. (2008, March). [EMDR in the treatment of complex PTSD and severe dissociation]. Presentation at the 3rd Vereniging EMDR Nederland Conference, Ede, The Netherlands. Dutch

Collection

Citation

“EMDR bij de behandeling van complexe PTSS en ernstige dissociatie EMDR in the treatment of complex PTSD and severe dissociation,” Francine Shapiro Library, accessed October 25, 2021, https://emdria.omeka.net/items/show/20181.

Output Formats