Debriefing of EMDR: Praten en afwachten, of verwerking versnellen? Debriefing and EMDR: Talking and wait, or processing speed?

Description

In de afgelopen 20 jaar is het aanvankelijke enthousiasme over debriefing en andere vormen van opvang na schokkende gebeurtenissen onder invloed van wisselende onderzoeksresultaten behoorlijk getemperd doordat de effectiviteit steeds meer ter discussie kwam te staan. De inleiders zullen een overzicht geven van de verschillende vormen van vroege hulp na schokkende gebeurtenissen en uiteenzetten hoe men hierbij geconfronteerd werd met het volgende dilemma: • Aan de ene kant mogen interventies het natuurlijke verwerkingsproces niet belemmeren. Zo kan het stimuleren van slachtoffers om direct over hun gedachten en gevoelens te praten conform het CISD (Critical Incident Stress Debriefing) model van Mitchell (1983) het risico vergroten dat zij overweldigd worden door de ervaring, hetgeen contraproductief kan werken. Omdat de meeste mensen (70 à 80 %) op eigen kracht herstellen raden de invloedrijke NICE richtlijnen uit 2005 ‘watchfull waiting’ aan: het monitoren van het beloop van de posttraumatische stressreacties bij slachtoffers en het therapeutisch interveniëren wanneer een diagnosticeerbare stoornis tot ontwikkeling komt. • Aan de andere kant zal zo vroeg mogelijk hulp geboden moeten worden aan zogenaamde ‘hoog-risico’ slachtoffers: dit zijn mensen waarvan direct duidelijk is dat ze niet zo maar op eigen kracht zullen herstellen. Vroege hulp is erop gericht om het lijden te bekorten en de ontwikkeling van secundaire problemen te voorkomen (zoals werkverzuim c.q.-verlies, relatieproblemen en middelenmisbruik).
De inleiders stellen dat niet afgewacht moet worden totdat na 4 weken een PTSS gediagnosticeerd kan worden en dan pas therapeutisch te interveniëren. Bediscussieerd zal worden hoe vroeg na een schokkende gebeurtenis (enkele dagen tot weken) bij indringende herbelevingen (nare beelden met hoge SUD nivo’s) EMDR effectief ingezet kan worden (dit zal geïllustreerd worden met casuïstiek en videobeelden). Het doel is om bij de ‘laag risico’ mensen het natuurlijke verwerkingsproces te versnellen en bij de ‘hoog risico’ mensen een verwerkingstoornis te voorkomen.

Over the past 20 years, the initial enthusiasm for debriefing and other forms of relief after shocking events under the influence of changing research properly tempered by the effectiveness is increasingly being called on them. The speakers will give an overview of the various forms of early support after traumatic events and explain how this was confronted with the following dilemma: • On the one hand, the interventions do not impede natural process. Thus, encouraging victims to direct their thoughts and feelings to talk according to the CISD (Critical Incident Stress Debriefing) model of Mitchell (1983) increase the risk that they are overwhelmed by the experience, which is counter-productive work. Because most people (70 to 80%) on its own restore suggest the influential NICE guidelines 2005 'watchful waiting' to: monitoring the course of posttraumatic stress reactions in victims and therapeutic intervention when a diagnosable disorder develops. • On the other hand, as early as possible should be offered help in so-called high-risk victims, these are people whose right it is clear that not just on their own recovery. Early help is designed to minimize suffering and to the development of secondary problems occur (such as absenteeism or loss, relationship problems and substance abuse).
The speakers that should not wait until 4 weeks after a diagnosis of PTSD can be and then therapeutic intervention. Discussed will be how soon after a shocking event (several days to weeks) in penetrating reliving (unpleasant images with high levels SUD's) EMDR can be used effectively (this will be illustrated with case studies and video). The goal is to "low risk" people's natural process to speed up and at 'high risk' people to avoid a processing disorder.

Format

Conference

Language

Dutch

Author(s)

Sjef Berendsen
Ad de Jongh

Original Work Citation

Berendsen, S. & de Jongh, A. (2006, November). [Debriefing and EMDR: Talking and wait, or processing speed?]. Presentation at the 2nd Vereniging EMDR Nederland Conference, Arnhem, The Netherlands. Dutch

Collection

Tags

Citation

“Debriefing of EMDR: Praten en afwachten, of verwerking versnellen? Debriefing and EMDR: Talking and wait, or processing speed?,” Francine Shapiro Library, accessed October 26, 2021, https://emdria.omeka.net/items/show/20189.

Output Formats