EMDR bij kinderen met gedragsproblemen: Effecten op zelfwaardering en op de effectiviteit van een behandeling in een klinische setting EMDR in children with behavioral problems: effects on self-esteem and the efficacy of a treatment in a clinical setting

Description

In deze lezing worden de resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar de toepassing van Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) bij kinderen, die opgenomen zijn in de kinder- en jeugdpsychiatrie. De onderzoeksvraag was of het mogelijk is de zelfevaluatie van het kind in de observatieperiode van de klinische opname positief te beïnvloeden door het toepassen van een korte EMDR-interventie en of het kind dan beter op de daaropvolgende klinische behandeling reageert. De opzet van het onderzoek was exploratief en beoogde nieuwe onderzoeksvragen te identificeren om de toepassing van EMDR verder te onderzoeken.

Aan het onderzoek namen 29 kinderen deel (9 meisjes en 20 jongens) die opgenomen waren in een klinische setting in de periode tussen maart 2005 en april 2006. De leeftijd van de kinderen varieerde van 8 tot 13 jaar. De kinderen waren afkomstig uit drie verschillende voorzieningen voor kinder- en jeugdpsychiatrie (Accare) in Noord- Nederland..Het betrof hier kinderen met ernstige gedragsproblemen. De geïncludeerde kinderen werden ad random toegewezen aan een EMDR-conditie of aan een cognitieve gedragstherapie conditie (CGT). In een periode van zes weken vonden vervolgens vier geprotocolleerde behandelsessies plaats met EMDR of CGT. De behandeling was gericht op het verbeteren van de zelfevaluatie van het kind. Hiermee werd beoogd een betere basis te leggen voor de rest van de behandeling.
Tijdens deze lezing krijgen de toehoorders informatie over de opzet van het onderzoek, wordt ingegaan op de geprotocolleerde behandelingen, worden de resultaten gepresenteerd en wordt beeldmateriaal getoond van EMDR sessies.

This lecture presents the results of an investigation into the use of eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) in children who are included in child and adolescent psychiatry. The research question was whether the possibility of self-evaluation of the child in the observation period of hospitalization a positive effect by applying a brief EMDR intervention and whether the child is better than the subsequent clinical treatment. The design of the study was exploratory and sought to identify new research questions the application of EMDR to investigate further.

The study included 29 children participated (nine girls and 20 boys) were included in a clinical setting in the period between March 2005 and April 2006. The age of the children ranged from 8 to 13 years. The children were from three different facilities for child and adolescent psychiatry (Accare) in North Netherlands .. This was children with severe behavioral problems. The enrolled children were randomly assigned to EMDR condition or a cognitive-behavioral condition (CBT). In a period of six weeks were then recorded four treatment sessions with EMDR or CBT. The treatment was aimed at improving the self-evaluation of the child. While designed to provide a better basis to impose the rest of the treatment.
During this lecture the audience get information about the design of the study, discusses the recorded treatments, the results are presented and shown footage of EMDR sessions.

Format

Conference

Language

Dutch

Author(s)

Femy Wanders

Original Work Citation

Wanders, F. (2006, November). [EMDR in children with behavioral problems: effects on self-esteem and the efficacy of a treatment in a clinical setting]. Presentation at the 2nd Vereniging EMDR Nederland Conference, Arnhem, The Netherlands. Dutch

Collection

Citation

“EMDR bij kinderen met gedragsproblemen: Effecten op zelfwaardering en op de effectiviteit van een behandeling in een klinische setting EMDR in children with behavioral problems: effects on self-esteem and the efficacy of a treatment in a clinical setting,” Francine Shapiro Library, accessed January 16, 2022, https://emdria.omeka.net/items/show/20191.

Output Formats