Oogbewegingen en imaginatie: Een kritische toets van de werkgeheugen theorie bij EMDR Eye movements and imagination: A critical test of working memory theory in EMDR

Description

‘Eye movement desensitization and reprocessing’ (EMDR), een veel gebruikte behandelingbij posttraumatische stressstoornis, kan de helderheid en emotionaliteit van plezierige enonplezierige herinneringen reduceren. Tevens kunnen visuele beelden van gevreesdetoekomstige gebeurtenissen worden gedegradeerd. Verondersteld wordt dat EMDR zijnwerking verleent door manipulatie van het gelimiteerde werkgeheugen. In de huidige tweeexperimenten wordt deze veronderstelling nogmaals kritisch getoetst aan de hand van eenoogbewegingen, alleen ophalen (controle) en imaginatie conditie. Er werd verondersteld datwanneer imaginatie gebruik zou maken van dezelfde processen als EMDR (manipulatie vanhet werkgeheugen) er spiegelbeeldige effecten zouden moeten optreden. In experiment 1 werdgebruik gemaakt van neutrale herinneringen (huiskamers). In de oogbewegingen en alleenophalen conditie werd geen effect gevonden. In de imaginatie conditie nam de compleetheiden waarheidsgetrouwheid van de herinnering toe. In experiment 2 werd gebruik gemaakt vaneen Reactie Tijden (RT) taak om te objectiveren of de oogbewegingen en de imaginatiedaadwerkelijk het werkgeheugen taxeren: zowel oogbewegingen als imaginatie vertraagdende RT, maar oogbewegingen het meest, hetgeen suggereert dat oogbewegingen het meestewerkgeheugen taxeert. Vervolgens werd experiment 1 herhaald, echter ditmaal met specifiekepositieve autobiografische herinneringen. In de drie condities werd geen effect gevonden.Huidig onderzoek biedt geen ondersteuning voor de werkgeheugentheorie. Echter, geen vande andere prominente theorieën over het werkingsmechanisme van EMDR kan het uitblijvenvan effect in huidig onderzoek verklaren. Verder onderzoek naar EMDR zal nodig zijn om debehandeling verder te kunnen optimaliseren en het werkingsmechanisme beter te kunnenbegrijpen.

"Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), a widely used behandelingbij posttraumatic stress disorder, the clarity and emotion of pleasant memories enonplezierige reduced. It may also feared future events of visual images are degraded. It is assumed that EMDR effect gives through manipulation of the limited memory. In the present two experiments were critically tested this assumption on the basis of one eye movements, only to retrieve (control), and imagery condition. It was assumed datwanneer imagination would use the same processes as EMDR (manipulation of working memory) are mirrored effects should arise. In experiment 1 was used neutral memories (homes). In the retrieval condition, eye movements and all found no effect. In the imagination condition heathlands took the complete veracity of the increased memory. Experiment 2 was used asunder Reaction times (RT) task to objectify or eye movements and working memory imaginatiedaadwerkelijk value: both eye movements and imagination-using RT slowed, but the most eye movements, suggesting that eye movements appraises the most memory. Experiment 1 was then repeated, this time with specific positive autobiographical memories. In the three conditions, no effect gevonden.Huidig research does not support the working memory theory. However, no Vande other prominent theories on the mechanism of EMDR uitblijvenvan effect may explain current research. Further research on EMDR debehandeling will be needed to further optimize the mechanism and to better understand.

Format

Dissertation/Thesis

Language

Dutch

Author(s)

O. M. van der Schoot

Original Work Citation

van der Schoot, O. M. (2010, Juli). [Eye movements and imagination: A critical test of working memory theory in EMDR]. (Master's thesis, Utrecht University). Retrieved from http://igitur-archive.library.uu.nl/student-theses/2010-0727(2002)49/Schoot%2c%20van%20der%203030695.pdf. Dutch

Collection

Citation

“Oogbewegingen en imaginatie: Een kritische toets van de werkgeheugen theorie bij EMDR Eye movements and imagination: A critical test of working memory theory in EMDR,” Francine Shapiro Library, accessed October 27, 2021, https://emdria.omeka.net/items/show/20433.

Output Formats