De effectiviteit van een traumabehandeling bij getraumatiseerde meisjes in gesloten jeugdinstellingen The effectiveness of trauma treatment in traumatized girls in closed juvenile institutions

Description

Achtergrond: Uit onderzoek blijkt dat in jeugdzorginstellingen geplaatste meisjes vaak getraumatiseerd zijn en mede hierdoor ernstige problemen vertonen in het verdere leven. Onderzoek (Hamerlynck 2008) toont aan dat 85% van de meisjes een of meer trauma’s heeft meegemaakt en dat dit gerelateerd is aan zowel openlijke als heimelijke agressie. Hieruit blijkt de noodzaak om meisjes in jeugdzorginstellingen bij opname te onderzoeken op trauma en agressie, ze te behandelen en om traumabehandelingen te onderzoeken op hun effectiviteit en op de gevolgen op lange termijn. Doel: Het doel van het huidige onderzoek is de effecten vast te stellen van een traumabehandeling bij meisjes die in een jeugdzorg-plusinstelling geplaatst zijn. De behandeling die geëvalueerd wordt, is een stabilisatiefase (met als doel het reduceren van traumagerelateerde klachten) aangevuld met eye movement desensitisation and reprocessing (emdr). Methoden: Gebruik wordt gemaakt van een quasi-experimenteel onderzoeksdesign. De experimentele groep bestaat uit meisjes die hebben deelgenomen aan de stabilisatiefase gevolgd door emdr. De controlegroep bestaat uit meisjes die treatment as usual (tau) ontvangen. Verschillende meetmomenten zullen plaatsvinden. De Childhood Trauma Questionnaire ( ctq) wordt gebruikt om traumageschiedenis te onderzoeken en de Trauma Symptom Checklist for Children (tscc) wordt gebruikt om traumaklachten te bevragen. Resultaten: Tijdens het Voorjaarscongres zullen de eerste resultaten bekend zijn en gepresenteerd worden. Conclusie: Op basis van literatuur kan verondersteld worden dat een geprotocolleerde stabilisatiefase gevolgd door emdr effectiever is in de reductie van traumagerelateerde klachten dan tau bij meisjes in gesloten jeugdzorginstellingen.Background: Research shows that girls are often placed in youth welfare institutions traumatized and because of this serious exhibit problems later in life. Research (Hamerlynck 2008) shows that 85% of the one or more girls experienced trauma and that this is related to both overt and covert aggression. This highlights the need to girls in child welfare institutions in recording research on trauma and aggression, treat them and trauma treatments to investigate their effectiveness and the long-term consequences. Purpose: The aim of the present study to determine the effects of trauma treatment girls in a youth-plus set placed. The treatment evaluated, a stabilization phase (with the aim of reducing trauma-related symptoms) supplemented with Eye Movement Desensitisation and reprocessing (EMDR). Methods: Use is made of a quasi-experimental research design. The experimental group consists of girls who have participated in the stabilization phase followed by EMDR. The control group consists of girls that treatment as usual (TAU) received. Various measurement points will occur. The Childhood Trauma Questionnaire (CTQ) is used to examine trauma history and the Trauma Symptom Checklist for Children (TSCC) is used to search for trauma symptoms. Results: During the Spring Congress the first results are known and presented. Conclusion: Based on literature can believed that food allergies stabilization phase followed by EMDR is more effective in reducing trauma-related symptoms than tau girls in secure youth institutions.

Format

Conference

Language

Dutch

Author(s)

Laura E. W. Leenarts
Theo A. H. Doreleijers
Ramon J. L. Lindauer
Henny P. B. Lodewijks
Robert R. J. M. Vermeiren

Original Work Citation

Leenarts, L. E. W., Doreleijers, T. A. H., Lindauer, R. J. L., Lodewijks, H. P. B., & Vermeiren, R. R. J. M. (2011, April). [The effectiveness of trauma treatment in traumatized girls in closed juvenile institutions]. Symposia at the 39th Spring Meeting Dutch Association of Psychiatry, Amsterdam, The Netherlands

Collection

Citation

“De effectiviteit van een traumabehandeling bij getraumatiseerde meisjes in gesloten jeugdinstellingen The effectiveness of trauma treatment in traumatized girls in closed juvenile institutions,” Francine Shapiro Library, accessed September 24, 2021, https://emdria.omeka.net/items/show/20729.

Output Formats