Psychotraumagerelateerde stoornissen binnen de kinder-en jeugdpsychiatrie: Stand van zaken en implementatieperikelen

Psychotrauma-related disorders in child and adolescent psychiatry: Current situation and implementation troubles

Description

Achtergrond: Meer dan 50% van de kinderen maakt een of meerdere ingrijpende gebeurtenissen mee voor het 18e jaar, ongeveer 20% ontwikkelt traumagerelateerde psychopathologie en in 45% van de gevallen is er een verband tussen het meemaken van een ingrijpende gebeurtenis en de start van een kinder- en jeugdpsychiatrische diagnose. Kennis over traumadiagnostiek en behandeling is dan ook niet alleen voorbehouden aan gespecialiseerde centra. Implementatie van deze kennis is belangrijk en gaat zeker niet zonder slag of stoot. Doel: Het geven van een update rond traumadiagnostiek en behandeling. Tevens het bespreken van implementatieperikelen binnen de eigen instelling en hoe hiermee om te gaan. Methoden: Onderzoek van wetenschappelijke literatuur en raadpleging van verschillende richtlijnen, en casuïstiek betreffende implementatie. Resultaten: De laatste jaren is er toenemend onderzoek gedaan naar diagnostiek en behandeling van psychotrauma bij kinderen en adolescenten. Het gaat daarbij om het ontwikkelen van screenings- en diagnostische instrumenten en onderzoek naar effecten van behandeling. Traumagericht cognitieve gedragtherapie en eye movement desensitisation and reprocessing (EMDR) zijn effectieve behandelvormen. Implementatie van deze kennis in de klinische praktijk verloopt moeizaam en vraagt naast een andere manier van werken van de behandelaren ook een organisatiestructuur die hierin faciliterend werkt. Conclusie: Evidence-based traumadiagnostiek en behandeling is voorhanden. Implementatie van deze kennis in de klinische praktijk is belangrijk en vraagt een andere expertise. Weten is nog niet kunnen toepassen.Background: More than 50% of the children makes one or more major events count for the 18th year, approximately 20% develop trauma related psychopathology and 45% of cases there is a connection between experiencing a traumatic event and the start of a child and adolescent psychiatric diagnosis. Knowledge about trauma assessment and treatment is not only reserved to specialized centers. Implementation this knowledge is important and is certainly not without a struggle. Purpose: To give an update on trauma assessment and treatment. Also discuss implementation turmoil within own institution and how to deal with. Methods: Analysis of scientific literature and consultation with various guidelines, and case studies on implementation. Results: In recent years there is increasing research into diagnostics and psychotrauma treatment in children and adolescents. This involves developing of screening and diagnostic tools and research into effects of treatment. Trauma-focused cognitive behavioral therapy and eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR) are effective forms of treatment. Implementation this knowledge in clinical practice runs difficult and requires a different way of working alongside the clinicians also an organizational structure facilitating this work. Conclusion: Evidence-based trauma assessment and treatment is available. Implementation this knowledge in clinical practice is important and requires a different expertise. Knowing is not to apply.

Format

Conference

Language

Dutch

Author(s)

Ramon J. L. Lindauer

Original Work Citation

Lindauer, R. J. L. (2011, April). [Psychotrauma-related disorders in child and adolescent psychiatry: Current situation and implementation troubles]. Symposia at the 39th Spring Meeting Dutch Association of Psychiatry, Amsterdam, The Netherlands

Collection

Citation

“Psychotraumagerelateerde stoornissen binnen de kinder-en jeugdpsychiatrie: Stand van zaken en implementatieperikelen Psychotrauma-related disorders in child and adolescent psychiatry: Current situation and implementation troubles,” Francine Shapiro Library, accessed October 22, 2020, https://emdria.omeka.net/items/show/20733.

Output Formats