Diagnostiek en behandeling van dissociatieve stoornissen bij kinderen en jeugdigen

Diagnosis and treatment of dissociative disorders in children and adolescents

Description

Inhoud van de workshop: Dissociatie en trauma zijn nauw met elkaar verbonden. Dissociatieve stoornissen worden toch vaak niet herkend en dissociatieve stoornissen bij kinderen gelden als controversieel. Kinder- en jeugdpsychiaters leren in de opleiding weinig over dissociatieve stoornissen. In de workshop wordt aandacht besteed aan het herkennen van dissociatieve stoornissen bij (seksueel) getraumatiseerde kinderen en aan de behandeling ervan, geïntegreerd in de traumabehandeling. Ernstig getraumatiseerde kinderen hebben vaak meerdere diagnoses, zoals posttraumatische stoornissen essentieel is voor het slagen van een goede traumabehandeling. We bespreken de internationale richtlijnen en recente literatuur over diagnostiek en behandeling van dissociatieve stoornissen bij kinderen. Neurobiologische aspecten van vroegkinderlijke traumatisering en de gevolgen hiervan voor het kind worden behandeld. Verschillende behandelmethoden zoals eye movement desensitisation and reprocessing (EMDR) en differentiatiefasetherapie worden besproken. Vorm: —— Aan de hand van presentaties worden de theorie en de praktijk van de diagnostiek en het behandelen van dissociatieve stoornissen bij kinderen en jeugdigen besproken. —— We tonen beeldmateriaal van diagnostiek en behandeling van dissociatieve stoornissen bij kinderen en jeugdigen. —— Uitwisselen van ervaring en kennis, inbrengen van casuïstiek en discussie. Leerdoel: —— Aan het einde van de workshop erkent de deelnemer het belang van herkennen en behandelen van dissociatieve stoornissen bij getraumatiseerde kinderen en jeugdigen. —— De deelnemer vergroot zijn kennis van diagnostiek en behandeling van dissociatieve stoornissen van kinderen en jeugdigen, waarbij hij op de hoogte is van de recente literatuur. stressstoornis (PTSS) en hechtingsstoornis. Dissociatieve problematiek kan ook verward worden met onder meer obsessieve-compulsieve stoornissen (ODD), aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD) en vele andere kinderpsychiatrische stoornissen en zo het resultaat van therapieën bemoeilijken. Wij gaan er daarom vanuit dat herkennen en behandelen van dissociatieve.

Contents of the workshop: Dissociation and trauma are closely linked. Dissociative disorders are often not yet recognized and dissociative disorders in children construed as controversial. Child and adolescent psychiatrists learning in the training little dissociative disorders. The workshop focuses on recognition of dissociative disorders (Sexual) traumatized children and the its treatment, integrated into the trauma treatment. Severely traumatized children often have multiple diagnoses, such as post traumatic stress is essential for the success of a good trauma treatment. We discuss the International guidelines and recent literature about diagnosis and treatment of dissociative disorders in children. Neurobiological Aspects of early childhood trauma and consequences for the child to be treated. Various treatments such as eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR) and phase modulation therapy are discussed. Form: - Based on the theory presentations and practice of diagnosis and treatment of dissociative disorders in children and adolescents are discussed. - We show footage of diagnosis and treatment of dissociative disorders children and adolescents. - Share the experience and knowledge, contribute of cases and discussion. Objective: - At the end of the workshop, the participant acknowledges the importance of recognizing and treating of dissociative disorders among traumatized children and adolescents. - Participants increased their knowledge of diagnosis and treatment of dissociative disorders of children and youth, taking on the aware of the recent literature. stress disorder (PTSD) and attachment disorder. Dissociative problem can also confused are including obsessive-compulsive disorder (ODD), attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) and many other children's psychiatric disorders and as a result of therapies difficult. We therefore assume that recognition and treatment of dissociative.

Format

Conference

Language

Dutch

Author(s)

A. J. Stierum
J. G. M. van Heijningen

Original Work Citation

Stierum, A. J., & van Heijningen, J. G. M. (2011, April). [Diagnosis and treatment of dissociative disorders in children and adolescents]. Symposia at the 39th Spring Meeting Dutch Association of Psychiatry, Amsterdam, The Netherlands

Collection

Citation

“Diagnostiek en behandeling van dissociatieve stoornissen bij kinderen en jeugdigen Diagnosis and treatment of dissociative disorders in children and adolescents,” Francine Shapiro Library, accessed February 25, 2021, https://emdria.omeka.net/items/show/20734.

Output Formats