Rapporter från regionerna, södra, nya behandlingsmetoder

Reports from the regions, southern, new treatments

Description

Vid vårt novembermöte presenterade leg. psykolog Gunvor Ingemansson sin erfarenhet av behandling med EMDR-Eye Movement Desensitization and Reprocessing vid enstaka och komplexa traumatillstånd. Under 90-talet arbetade Gunvor Ingemansson inom psykiatrin i Malmö med Rosengård som upptagningsområde. Där mötte hon många människor, som hade svåra och traumatiserande krigsupplevelser. Hon använde sig av krisbearbetande samtal och symboldramaterapi. Dessa arbetssätt hade hon lång erfarenhet av. Hon märkte emellertid att hon inte riktigt kom åt traumat i botten. Pröva nytt Detta ledde till att hon måste pröva något annat. 1994 hade metoden EMDR kommit till Sverige och introducerats av Roger Salomon. Han i sin tur hade en förstahandserfarenhet av metoden, eftersom han utbildats och samarbetar med Francine Shapiro, som skapat metoden. Hennes grundläggande bok är ”Eye Movement Desensitization and Reprocessing”, utgiven på Guilford förlag. Shapiro har senare benämnt metoden ”Adaptive Information Processing Model”. I vardagligt språk i Sverige benämns metoden ofta som ögonrörelseterapi. Shapiro utvecklade ett sätt att arbeta med traumatiska erfarenheter till följd av egna upplevelser. Hon drabbades nämligen av en svårbotad cancer, som läkaren inte kunde ge besked om hur den skulle utvecklas. Hon lade märke till att när hon under sina promenader rörde ögonen på ett visst sätt hände någonting i hennes kropp. Hon undersökte detta vidare och successivt växte den behandlingsmetod fram som i dag spridit sig till många länder för att behandla bl a traumatillstånd. Det finns på sina håll ett visst ifrågasättande av metoden, men de evidensbaserade studier som gjorts visar på effekt av behandlingen. Nya behandlingsmetoder.

At our November meeting presented the leg. Psychologist Gunvor Ingemansson his experience with EMDR-Eye Movement desensitization and Reprocessing of single and complex trauma condition. During the 90's worked Gunvor Ingemansson in psychiatry in Malmö with Rosengard that catchment area. There she met many people who had difficult and traumatic war experiences. She used the emergency call processing and symbolic drama therapy. These practices, she had extensive experience. She noticed that she does not really come to the trauma of the bottom. Try again This led her to try something else. 1994 Approach EMDR come to Sweden and introduced by Roger Solomon. He in turn had a first hand experience of the method, since he trained and working with Francine Shapiro, who created the method. Her basic book is "Eye Movement desensitization and Reprocessing", published by Guilford publishers. Shapiro was later called the method "Adaptive Information Processing Model". In everyday language in Sweden method is referred to often as eye movement therapy. Shapiro developed a way to work with traumatic experiences resulting from their own experiences. She suffered from a severe namely cured cancer, the doctor could not provide information on how it would evolve. She noticed that when she walks in their eyes moved in a certain way something happened to her body. She investigated this further and gradually grew the treatment up to now spread to many countries to treat conditions including trauma. There are some places a particular challenge to the method, but the evidence-based studies show the efficacy of treatment. New treatments

Format

Magazine

Language

Swedish

Author(s)

Ingrid Goransson

Original Work Citation

Goransson, I. (2010). [Reports from the regions, southern, new treatments]. Senior Psykologen, 12(1), 14-15. Swedish

Collection

Tags

Citation

“Rapporter från regionerna, södra, nya behandlingsmetoder Reports from the regions, southern, new treatments,” Francine Shapiro Library, accessed October 26, 2020, https://emdria.omeka.net/items/show/20830.

Output Formats