Hypnos som komplement till EMDR i behandling av posttraumatiskt stressyndrom

Hypnosis as an adjunct to EMDR in the treatment of post-traumatic stress disorder

Description

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) innebär en ångestproblematik och en svårighet att hantera affekter och stress på ett funktionellt sätt. Traumatiska minnen väcker starka känsloreaktioner som kan vara översvallande och upplevas som förgörande för individen. Vissa individer kan ha svårighet att hantera affekter pga. irrationella tankar och föreställningar som stör förmågan att hantera stress, eller så har patienten aldrig utvecklat förmågan att hantera intensiva affekter och som hindrar en bearbetning. I den här studien vill jag visa hur hypnos och EMDR i kombination skulle kunna hjälpa klienter att hantera dessa reaktioner där hypnos kan ha en stabiliserande effekt och EMDR en mer bearbetande effekt. Studien har en kvalitativ undersökningsdesign och är upplagd som en fallstudie av tre patienter som genomgick en psykoterapeutisk traumaterapi. Datainsamlingen gjordes genom deltagande observation och efter varje avslutad session gjordes minnesanteckningar som sedan systematiserades och analyserades. Behandlingsutfallet utvärderades med hjälp av Impact Event Scale som visade en påtaglig minskning av traumasymtom. En slutsats av denna studie är att det finns många fördelar med att använda hypnotiska tekniker för att skapa stabilitet i det terapeutiska rummet vid behandling av posttraumatisk stress med EMDR.

Post-traumatic stress disorder (PTSD) is an anxiety problems, and difficulty manage emotions and stress in a functional way. Traumatic memories arouses strong emotions which can be exuberant and experienced as devastating to the individual. Some individuals may have difficulty dealing with emotions due. irrational thoughts and beliefs that interferes with the ability to handle stress, or so the patient has never developed the ability to manage intense emotions that prevent a machine. In this study, I show how hypnosis and EMDR in combination could help clients to manage these reactions where hypnosis can have a stabilizing effect and EMDR more processing power. The study has a qualitative research design is conceived as a case study of three patients underwent a psychotherapeutic trauma therapy. The data was collected by participating observation and after completion of each session were made notes which are then systematized and analyzed. Treatment outcome was evaluated using the Impact Event Scale showed a significant reduction in trauma symptoms. One conclusion of this study is to there are many advantages to using hypnotic techniques to create stability in the therapeutic consideration in the treatment of post traumatic stress disorder with EMDR.

Format

Book

Language

Swedish

Author(s)

Christer Lallerstedt

Original Work Citation

Lallerstedt, C. (2010). [Hypnosis as an adjunct to EMDR in the treatment of post-traumatic stress disorder]. Orebro, Sweden: Psykiatriskt Forskningscentrum. Swedish

Collection

Citation

“Hypnos som komplement till EMDR i behandling av posttraumatiskt stressyndrom Hypnosis as an adjunct to EMDR in the treatment of post-traumatic stress disorder,” Francine Shapiro Library, accessed October 26, 2020, https://emdria.omeka.net/items/show/20832.

Output Formats