EMDR, ’t is een bijzondere methode, dat is het

EMDR, it's a special method that is

Description

Wat is het toch dat EMDR zo bijzonder maakt? Hoe kunnen we de blije verbazing verklaren van therapeuten die ermee werken en van patiënten die het ondergaan? Vermoedelijk heeft het ermee te maken dat wat we waarnemen bij EMDR, niet strookt met wat we gewend zijn waar te nemen bij psychotherapie en wat we erover denken. EMDR is een behandelmethode die in aanmerking komt bij emotionele, lichamelijke of gedragsproblemen, welke het gevolg lijken te zijn van niet goed verwerkte herinneringen aan ‘schokkende’ gebeurtenissen. Voorbeelden van dit soort gebeurtenissen zijn: technische of verkeersongelukken, natuurrampen, medische situaties, plotseling verlies van een dierbare, mishandeling of verwaarlozing, seksueel misbruik, incidenteel of systematisch geweld, pestervaringen en terroristische aanslagen. Toch hoeven schokkende gebeurtenissen niet persé vooraf te gaan aan de ontwikkeling van posttrauma symptomen. In een bevolkingsonderzoek onder volwassenen (Mol e.a., 2005) bleek dat van 1498 respondenten met PTSS klachten 60% geen traumatische ervaringen had opgedaan in de voorgeschiedenis, maar wel negatieve levensgebeurtenissen had meegemaakt. Kennelijk kunnen negatieve levensgebeurtenissen via stress ook een bodem leggen voor de ontwikkeling van posttrauma symptomen. EMDR is oorspronkelijk ontwikkeld als behandelmethode voor PTSS en traumagerelateerde klachten. In de praktijk blijkt het toepassingsgebied breder, namelijk bij uiteenlopende klachten die te maken hebben met onvoldoende integratie tussen emotionele en cognitieve neurale netwerken ten gevolge van niet goed verwerkte herinneringen. In deze inleiding wordt eerst een korte introductie gegeven op de werking van het geheugen bij trauma en op de theoretische onderbouwing van EMDR. Daarna volgt een bespreking van het EMDR protocol, geïllustreerd met een casusbeschrijving.

What is it that EMDR so special? How can we explain the happy surprise of therapists who work with and for patients who undergo it? Presumably it got to do with what we observe in EMDR is not consistent with what we are accustomed to observe in psychotherapy and what we think about it. EMDR is a treatment method that is eligible to emotional, physical or behavioral problems, which seem to be the result of not properly processed memories of 'shocking' events. Examples of such events are technical or traffic accidents, natural disasters, medical situations, sudden loss of a loved one, abuse or neglect, sexual abuse, accidental or systematic violence, bullying experiences and terrorist attacks. Still do not necessarily shocking events to precede the development of post-traumatic symptoms. In a national survey of adults (Mol et al, 2005) found that of 1498 respondents with PTSD symptoms 60% had no traumatic experiences gained in the history but negative life events had experienced. Apparently negative life events through stress can also lay a foundation for the development of post-traumatic symptoms. EMDR was originally developed as a treatment for PTSD and trauma-related symptoms. In practice, the scope appears wider, namely various complaints that have to do with lack of integration between emotional and cognitive neural networks as a result of not properly processed memories. This introduction begins with a brief introduction to the operation of the memory in trauma and the theoretical basis of EMDR. Then follows a discussion of the EMDR protocol, illustrated with a case study.

Format

Journal

Language

Dutch

Author(s)

Renee Beer
Carlijn de Roos

Original Work Citation

Beer, R., & de Roos, C. (2006). [EMDR, it's a special method that is]. Tijdschrift van de Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie, 33(3),15-25.. Dutch

Collection

Citation

“EMDR, ’t is een bijzondere methode, dat is het EMDR, it's a special method that is,” Francine Shapiro Library, accessed December 2, 2020, https://emdria.omeka.net/items/show/21309.

Output Formats