EMDR in de behandeling van eetstoornissen EMDR in the treatment of eating disorders

Description

Dit hoofdstuk is voortgekomen uit enthousiasme voor EMDR. Eetstoornissen (anorexia nervosa, boulimia nervosa en binge eating disorder) staan bekend als moeilijk te behandelen. Behandeling van patiënten met eetstoornissen vindt bij voorkeur plaats door een multidisciplinair, specialistisch team met een gemeenschappelijke visie (Clinical Guideline Eating Disorders, 2004; Multidisciplinaire Richtlijn voor Eetstoornissen, 2006). Cognitieve gedragstherapie neemt hierbij een prominente plaats in. De weinige beschikbare gecontroleerde studies laten matige resultaten zien met behoorlijke terugvalpercentages (Multidisciplinaire Richtlijn voor Eetstoornissen, 2006). Over het algemeen geldt dat cognitieve gedragstherapie de behandeling van voorkeur is, maar ook de resultaten van deze benadering geven aanleiding tot bescheidenheid (Fairburn e.a., 1999). Onderzoekers en behandelaars zijn daarom voortdurend op zoek naar nieuwe invalshoeken en mogelijkheden. In ons werk met eetstoornispatiënten hebben wij ons afgevraagd hoe de kracht van EMDR ingezet zou kunnen worden bij de vaak moeizame behandeling van patiënten met een eetstoornis. De volgende bevindingen zijn gebaseerd op ervaringen met de behandeling van jongeren (12-18 jaar) met voornamelijk anorexia nervosa1 en volwassenen met hoofdzakelijk binge eating disorder. Daarnaast hebben wij onze klinische ervaringen uitgewisseld met collega’s2 in een werkgroep ‘EMDR en eetstoornissen’. Onze ‘experimenten’ met EMDR vonden steeds plaats als onderdeel van een geïntegreerde, multidisciplinaire poliklinische of deeltijdbehandeling. Het is daarom moeilijk objectief vast te stellen wat specifieke effecten zijn geweest van de beschreven interventies. Onze indruk is echter dat EMDR een klinisch relevante verbetering teweeg kan brengen, waar die met de meer gangbare methoden veel lastiger of zelfs niet te bereiken zou zijn geweest. In wetenschappelijke tijdschriften is, naar wij weten, slechts één artikel verschenen over het gebruik van EMDR in de behandeling van eetstoornissen (Hudson e.a., 1998). Over empirisch onderzoek naar de effecten van EMDR bij de behandeling van eetstoornissen is nog niets gepubliceerd. Wel is door verschillende collega’s op EMDR-congressen bruikbaar materiaal gepresenteerd voor toepassing bij patiënten met een eetstoornis (Vogelmann-Sinn e.a., 1998; Omaha, 2000; Bloomgarden en Calogero, 2002; Friedland, 2003; Hase, 2005).

This chapter is the result of enthusiasm for EMDR. Eating disorders (anorexia nervosa, bulimia nervosa and binge eating disorder) are known as difficult to treat. Treatment of patients with eating disorders is preferably carried out by a multidisciplinary specialist team with a common vision (Clinical Guideline Eating Disorders, 2004; Multidisciplinary Guideline for Eating Disorders, 2006). Cognitive behavioral therapy occupies a prominent place. The few available controlled studies have shown mixed results with significant relapse rates (Multidisciplinary Guideline for Eating Disorders, 2006). Generally, that cognitive-behavioral treatment of preference, but also the results of this approach give rise to modest (Fairburn et al, 1999). Researchers and practitioners are therefore constantly looking for new approaches and possibilities. In our work with eating disorder patients, we asked ourselves how the power of EMDR could be used in the often difficult management of patients with eating disorders. The following findings are based on experiences with the treatment of adolescents (12-18 years) with anorexia mainly nervosa1 and adults with mainly binge eating disorder. We also exchanged our clinical experiences with collega's2 in a workgroup 'EMDR and eating disorders. Our 'experiments' with EMDR were always held as part of an integrated, multidisciplinary outpatient treatment or time. It is therefore difficult to determine objectively what specific effects have been the interventions described. Our impression is that EMDR is a clinically relevant improvement can bring, where those with the more common methods much more difficult or even impossible to achieve would have been. In scientific journals, to our knowledge, only one article about the use of EMDR in the treatment of eating disorders (Hudson et al, 1998). On empirical research into the effects of EMDR in the treatment of eating disorders is not yet published. However, by several colleagues EMDR conferences presented useful material for use in patients with eating disorders (Mann-Sinn Vogel et al, 1998; Omaha, 2000; Bloom Garden and Calogero, 2002; Friedland, 2003; Hase, 2005).

Format

Book Section

Language

Dutch

Author(s)

Renee Beer
Hellen Hornsveld

Original Work Citation

Beer, R., & Hornsveld, H. (2008). [EMDR in the treatment of eating disorders]. In E. ten Broeke, A. de Jongh, & H. Oppenheim (Eds.), Praktijkboek EMDR: Casusconceptualisatie en en specifieke patintengroepen (pp. 201-243). Amsterdam: Harcourt Press. Dutch

Collection

Citation

“EMDR in de behandeling van eetstoornissen EMDR in the treatment of eating disorders,” Francine Shapiro Library, accessed September 26, 2021, https://emdria.omeka.net/items/show/21361.

Output Formats