Mag het (ietsje meer zijn)...? Over de aanvaardbaarheid van EMDR voor christenen May it (be slightly more)? On the acceptance of EMDR for Christians

Description

Alvorens vast te stellen of EMDR ‘mag’, wordt eerst een schets gegeven van de opvattingen over hoe EMDR werkt. Het werkgeheugenmodel blijkt veelbelovender te ogen dan de diverse neurologische modellen. Vervolgens komt aan de orde of en hoe aanvaardbaar EMDR is. Hierbij wordt onder andere gefocust op een onderbelicht aspect van de therapie: het (mogelijk) suggestieve karakter ervan. Ook wordt kritisch gekeken naar het type mensbeeld waar vanuit deze therapie voortkwam dan wel waaraan hij bijdraagt. Ten slotte wordt er aan de hand van twee casussen voor gepleit om de geloofsbeleving van cliënten bij de EMDR-procedure een serieuze plaats te geven om bij te kunnen dragen aan het herstel of de groei van de cliënt. Hierbij is het gewenst dat de therapeut ‘ietsje meer’ doet dan het strikte officiële EMDR-protocol toe lijkt te laten.

Before determining whether EMDR 'can', first a sketch of the ideas about how EMDR works. The working memory model seems more promising than the eyes to various neurological models. Next comes the issue of whether and how EMDR is acceptable. Here, the term other focused on a neglected aspect of therapy: the (possible) suggestive character thereof. It is also critically examined the type of man that came from this therapy or which he contributes. Finally, they do on the basis of two cases calling for the beliefs of clients in the EMDR procedure to give a serious place to be contribute to the recovery or the growth of the client. It is desirable that the therapist 'something more' than does the strict official EMDR protocol seems to be.

Format

Journal

Language

Dutch

Author(s)

Leen Walraven

Original Work Citation

Walraven, L. (2012). [May it (be slightly more)? On the acceptance of EMDR for Christians]. Psyche & Geloof, 23(1), 8-21. Dutch

Collection

Citation

“Mag het (ietsje meer zijn)...? Over de aanvaardbaarheid van EMDR voor christenen May it (be slightly more)? On the acceptance of EMDR for Christians,” Francine Shapiro Library, accessed October 20, 2021, https://emdria.omeka.net/items/show/21452.

Output Formats