Waarom kennis van dissociatie en de dissociatieve stoornissen noodzakelijk is in EMDR-therapie

Why knowledge of dissociation and dissociative disorders is necessary in EMDR therapy

Description

Vroeger of laat moeten EMDR-therapeuten mensen met een traumagerelateerde dissociatieve stoornis in behandeling krijgen. De prevalentie van DSM-IV dissociatieve stoornissen onder psychiatrische patiënten is ongeveer 10%, waarvan de helft betrekking heeft op de dissociatieve identiteitsstoornis (DIS), dat wil zeggen, de meest complexe dissociatieve stoornis. De prevalentie van de ICD-10 dissociatieve stoornissen van motoriek en zintuiglijke gewaarwording zijn hier niet in mee gerekend, noch andere stoornissen die door dissociatie gekenmerkt worden. De vraag doet zich voor hoe het mogelijk is dat zelfs ervaren therapeuten kunnen opmerken dat ze nimmer patiënten met een dissociatieve stoornis zijn tegen gekomen. Een van de oorzaken is dat psychiatrisch epidemiologisch en klinisch onderzoek nog al te vaak de screening van dissociatieve stoornissen achterwege laat en dat het gezegde “onbekend maakt onbemind” zeker ook op de psychiatrie van toepassing is. Aan de andere kant maken de specialisten op dit terrein niet-ingewijde collega’s niet gemakkelijk. Over de vraag wat onder dissociatie moet worden bestaan, bijvoorbeeld, bestaan enorme meningsverschillen. En waaraan dissociatieve problematiek kan worden afgelezen, wordt evenmin erg duidelijk gemaakt. De doelen van deze presentatie zijn: (1) helderheid verschaffen over dissociatie; (2) het onderscheid laten zien tussen dissociatie van de persoonlijkheid en de manifestaties hiervan; (3) uitleg van de essentie van de theorie van structurele dissociatie; (4) wetenschappelijke evidentie voor dissociatie van de persoonlijkheid weergeven; en (5) laten zien hoe in EMDR-behandelingen van mensen met complexe traumagerelateerde dissociatie van hun persoonlijkheid betrokken moet worden.

Sooner or EMDR therapists should let people with trauma-related dissociative disorder treatment. The prevalence of DSM-IV dissociative disorders among psychiatric patients is approximately 10%, half of which relates to the dissociative identity disorder (DID), ie, the most complex dissociative disorder. The prevalence of ICD-10 dissociative disorders of motor function and sensation are not counted them, or other disorders that are characterized by their cleavage. The question arises how it is possible that even experienced therapists can observe that they never patients with dissociative disorder have encountered. One reason is that psychiatric epidemiological and clinical studies all too often the screening of dissociative disorders is neglected and that the saying "unknown, unloved 'certainly applies to psychiatry. On the other hand, the specialists in this field uninitiated colleagues is not easy. About what should be under dissociation exist, for example, there are enormous differences of opinion. And dissociative problems which can be read, is not very clear. The goals of this presentation are: (1) clarity about dissociation, (2) show the distinction between dissociation of the personality and manifestations, (3) explanation of the essence of the theory of structural dissociation, (4) scientific evidence for dissociation of personality show, and (5) show how EMDR treatments for people with complex trauma-related dissociation of personality should be involved.

Format

Conference

Language

Dutch

Author(s)

Onno van der Hart

Original Work Citation

van der Hart, O. (2012, March). [Why knowledge of dissociation and dissociative disorders is necessary in EMDR therapy]. Keynote presented at the 6th Vereniging EMDR Nederland Conference, Arnhem, The Netherlands. Dutch

Collection

Citation

“Waarom kennis van dissociatie en de dissociatieve stoornissen noodzakelijk is in EMDR-therapie Why knowledge of dissociation and dissociative disorders is necessary in EMDR therapy,” Francine Shapiro Library, accessed October 22, 2020, https://emdria.omeka.net/items/show/21562.

Output Formats