Wraakfantasie en wraakdrang: de externaliserende kant van PTSS Revenge and vengeance urge Fantasy: Externalizing side of PTSD

Description

In deze workshop richt de aandacht zich op de EMDR-behandeling van agressie- en wraakproblemen als gevolg van beschadigende ervaringen in het verleden. Allereerst wordt stilgestaan bij valkuilen in de therapeutische relatie die het vanuit trauma-perspectief behandelen van agressie en wraak in de weg kunnen staan. Een belangrijke vraag is wanneer cognitief gedragtherapeutische technieken geïndiceerd zijn en wanneer verwacht kan worden dat EMDR juist effectiever zal kunnen zijn bij de behandeling van de agressie en wraak. Daartoe wordt een model van Ogden gepresenteerd. Voordat begonnen wordt met verwerking van traumamateriaal en/of wraakfantasieën, is essentieel dat aan de agressieve cliënt geleerd wordt hoe middels de veilige plek de soms gevaarljike arousel omlaag gebracht kan worden. Dit wordt met videomateriaal geïllustreerd. Na uitleg over het ontstaan van wraakfantasieen en wraakdrang wordt met gebruikmaking van uitgebreid videomateriaal gedemonstreerd hoe middels een aangepast EMDR-protocol wraakfantasieën en wraakdrang goed behandeld kunnen worden. Een pleidooi wordt gehouden om bij de behandeling van PTSS meer aandacht te hebben voor de externaliserende kant (woede en wraak) en deze ook te behandelen, zoals hier wordt voorgesteld. Daarnaast is het pleidooi om bij de behandeling van agressie en wraak meer aandacht te hebben voor de traumatische oorsprong hiervan.

In this workshop the focus is on the EMDR treatment of aggression and revenge problems resulting from damaging experiences in the past. First, examines pitfalls in the therapeutic relationship from the trauma perspective in treating aggression and revenge can hinder. An important question is when cognitive behavioral therapy techniques are indicated and when it is expected that EMDR will be very effective in the treatment of aggression and revenge. To this end, a model of Ogden presented. Before commencing treatment of trauma material and / or revenge fantasies is essential that the client is taught how aggressive the safe place through the sometimes gevaarljike arousel can be lowered. This is illustrated with video material. After explanation of the origin of wraakfantasieen and revenge urge is using extensive video demonstrates how using a modified EMDR protocol fantasies of revenge and vengeance urge successfully treated. A plea is held to the treatment of PTSD more attentive to the side externalizing (anger and revenge), and also to treat, as proposed here. In addition, the plea for the treatment of aggression and revenge more attention to the traumatic origin of this.

Format

Conference

Language

Dutch

Author(s)

Herman Veerbeek

Original Work Citation

Veerbeek, H. (2012, March). [Revenge and vengeance urge Fantasy: Externalizing side of PTSD]. Presentation at the 6th Vereniging EMDR Nederland Conference, Arnhem, The Netherlands. Dutch

Collection

Citation

“Wraakfantasie en wraakdrang: de externaliserende kant van PTSS Revenge and vengeance urge Fantasy: Externalizing side of PTSD,” Francine Shapiro Library, accessed September 28, 2021, https://emdria.omeka.net/items/show/21571.

Output Formats