Posttraumatická stresová porucha, bio-psycho-sociálne aspekty EMDR a autogénny tréning pri pretrvávajúcom ohrození: Prípadová stúdia

Post-traumatic stress disorder, bio-psycho-social aspects of EMDR and autogenic training with ongoing risk: A case study

Description

Eye Movement Desenzibilizácia a prepracovanie predstavuje sľubný prístup k liečbe poúrazových porúch. Medzi špecifické faktory, z ktorých jej účinnosť spoliehajú predovšetkým na bilaterálnej stimulácie, ktorá ako sa zdá, vyvolať špecifickú neurobiological odpoveď počas traumatické odvolanie najmä u jedincov s PAS. Empirické poznatky poskytujú dôkazy o vplyve BLS na autonómneho nervového systému dosiahnuť rovnováhu smerom aktivácia parasympatiku (zníženie vzrušenie), ako aj vplyv na subjektívne vnímanú živosťou a emocionálne záťaž z autobiographic pamätí (pokles). Najdôveryhodnejší hypotézy odvodiť účinky z neurobiologických mechanizmov pracujúcich v duálnom zamerať pozornosť, orientujúca reflex a REM spánok. Ďalší výskum je potrebné preskúmať procesy zahrnuté v terapii EMDR podrobnejšie a objasniť úlohu bilaterálne stimulácie.
Eye Movement Desensitization and Reprocessing represents a promising approach to treatment of posttraumatic disorders. The specific factors underlying its effectiveness rely particularly on bilateral stimulation, which seems to provoke a specific neurobiological response during traumatic recall particularly in individuals with PTSD. The empirical findings provide evidence for the effect of BLS on autonomic nervous system shifting the balance towards parasympathetic activation (reducing arousal) as well as the effect on subjectively perceived vividness and emotional burden of autobiographic memories (decrease). The most credible hypotheses derive the effects from neurobiological mechanisms employed in dual focus attention, orienting reflex and REM sleep. Further research is needed to explore the processes included in the EMDR therapy in more detail and clarify the role of bilateral stimulation.

Format

Book

Language

Slovak

Author(s)

Hana Vojtova
Jozef Hasto

Original Work Citation

Collection

Citation

“Posttraumatická stresová porucha, bio-psycho-sociálne aspekty EMDR a autogénny tréning pri pretrvávajúcom ohrození: Prípadová stúdia Post-traumatic stress disorder, bio-psycho-social aspects of EMDR and autogenic training with ongoing risk: A case study,” Francine Shapiro Library, accessed July 14, 2020, https://emdria.omeka.net/items/show/21630.

Output Formats