Is een toevoeging van een aspect uit de contraconditionering aan EMDR zinvol?

Is an addition of one aspect of the counter-conditioning to EMDR useful?

Description

Eye Movement and Desensitization Reprocessing (EMDR) is een beproefde methode voor de behandeling van posttraumatische stressstoornis (PTSS). Het verklaringsmechanisme van EMDR lijkt de werkgeheugentheorie te zijn. De werkgeheugentheorie voorspelt dat het belasten van het werkgeheugen tijdens het ophalen van een nare herinnering, de emotionaliteit van de herinnering doet afnemen. Het huidige onderzoek betrekt een aspect vanuit de contraconditionering bij oogbewegingen. Participanten werden ingedeeld in 3 condities: positief, negatief en neutraal. Elke participant voerde een tweetal reactietijd taken uit op de computer, waarvan één met een stilstaande stip en één met een bewegende stip. Daarnaast haalde elke participant 2 negatieve autobiografische herinneringen op, tijdens het ophalen van één herinnering keken participanten naar een stilstaande stip, terwijl bij de andere herinnering een bewegende stip gepresenteerd werd. Op het beeldscherm werd – afhankelijk van de conditie – een positieve, neutrale of negatieve foto als achtergrond geselecteerd om te kijken of de valentie van aangeboden foto’s het effect van oogbewegingen beïnvloeden. De reactietijd taken bieden inzicht in welke mate oogbewegingen een belasting voor het werkgeheugen vormen. De resultaten tonen significant tragere reactietijden wanneer participanten oogbewegingen moesten maken. Op het gebied van emotionaliteit is er eveneens een significant effect van oogbewegingen gevonden. De narigheid van de opgehaalde herinnering nam – onafhankelijk van conditie - af wanneer participanten oogbewegingen maakten. Uitkomsten van het huidige onderzoek vormen een bevestiging van de werkgeheugentheorie. Het verwachtte effect van valentie is uitgebleven, vermoedelijk doordat participanten de valentie van de foto’s niet goed meekregen. Adequaat vervolg onderzoek zal moeten uitwijzen of een toevoeging aan EMDR vanuit de contraconditioneringstheorie zinvol is.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is a proven method for the treatment of post traumatic stress disorder (PTSD). The declaration mechanism of EMDR seems to be working memory theory. The working memory theory predicts that taxing working memory during retrieval of a bad memory, the emotionality of the memory decreases. The present study involves an aspect from the counter-conditioning at eye movements. Participants were divided into 3 conditions: positive, negative and neutral. Each participant performed a two reaction tasks on the computer, one with a stationary dot and one with a moving dot. In addition, each participant took 2 negative autobiographical memories, while retrieving a reminder to participants watched a stationary spot, while the other memory a moving dot was presented. On the screen was - depending on the condition - a positive, neutral or negative picture as background selected to see if the valence of pictures presented the effect of eye movements influence. The response functions provide insight into the extent to which eye movements constitute a burden on the working memory. The results show significantly slower reaction times when participants had to make eye movements. In the area of ​​emotionality is also a significant effect of eye movements found. The misery of the retrieved memory Rose - regardless of condition - off when participants made eye movements. Results of the present study are a confirmation of the working memory theory. The expected effect of valence failed to materialize, probably because participants the valence of the pictures are not good afterworld. Adequate follow-up study is needed to determine whether an addition to EMDR from the contralateral conditioning theory makes sense.

Format

Dissertation/Thesis

Language

Dutch

Author(s)

M. J. de Putter

Original Work Citation

de Putter, M. J. (2012). [Is an addition of one aspect of the counter-conditioning to EMDR useful?]. (Master's thesis. Utrecht University). Retrieved from http://igitur-archive.library.uu.nl/student-theses/2012-0427(2004)31/Hermans%203185540.pdf. Dutch

Collection

Citation

“Is een toevoeging van een aspect uit de contraconditionering aan EMDR zinvol? Is an addition of one aspect of the counter-conditioning to EMDR useful?,” Francine Shapiro Library, accessed February 28, 2021, https://emdria.omeka.net/items/show/21773.

Output Formats