Het werkingsmechanisme van EMDR en het effect van associëren op negatieve herinneringen The mechanism of action of EMDR and the effect of associating to negative memories

Description

Eye Movement and Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een effectieve behandeling voor PTSS. Twee belangrijke onderdelen van deze behandeling zijn het maken van oogbewegingen en associaties tijdens het ophalen van een negatieve herinnering. Uit eerder onderzoek blijkt dat het maken van oogbewegingen de naarheid en de levendigheid van een stilstaand beeld van een negatieve herinnering vermindert. De rol van het stimuleren van associëren tijdens de behandeling is niet eerder onderzocht, terwijl dit wellicht ook tot een afname van de naarheid en levendigheid kan leiden. Therapeuten merken op dat niet enkel de naarheid en levendigheid van het beeld verandert. Andere aspecten lijken ook te veranderen, zoals de scherpte van het beeld, de mate waarin het beeld dichtbij lijkt te staan, het aantal details van het beeld en de mate waarin iemand het gevoel heeft teruggebracht te worden naar het moment dat de gebeurtenis plaatsvond. Aan dit onderzoek, met een gemengd binnen en tussen proefpersonen design, hebben 40 studenten deelgenomen. Elke deelnemer haalde twee negatieve herinneringen op. 20 deelnemers maakten oogbewegingen. Deze groep werd tijdens het ophalen van één herinnering wel gestimuleerd om associaties te maken, en bij de andere herinnering niet. De andere 20 deelnemers werden geen oogbewegingen aangeboden, zij fixeerden hun blik op een wit vel papier. Ook bij deze groep werd tijdens het ophalen van één herinnering wel geassocieerd, en bij de andere herinnering niet. Het effect van oogbewegingen is in dit onderzoek niet teruggevonden. Wel is er een effect van associëren gevonden. Het maken van associaties tijdens het herinneren van negatieve herinneringen vermindert de naarheid en levendigheid van die herinneringen. Verder blijkt uit dit onderzoek dat het beeld van een negatieve herinnering minder scherp wordt, en dat de mate waarin iemand het gevoel heeft teruggebracht te worden naar het moment dat de gebeurtenis plaatsvond vermindert. Deze veranderingen kunnen echter niet verklaard worden door het gebruik van associaties of oogbewegingen. De bevindingen van het onderzoek tonen een belangrijk effect aan van het associëren tijdens de behandeling EMDR.

And Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is an effective treatment for PTSD. Two important components of this treatment are making eye movements and associations during retrieval of a negative memory. Previous research shows that making eye movements to the nature and the vibrancy of a still image of a negative memory reduces. The role of stimulating associate during treatment has not been previously investigated, while this might also lead to a decrease in lead and liveliness. Therapists noted that not only the dreariness and vividness of the image changes. Other aspects also seem to change like the sharpness of the image, the extent to which the image appears to be close, the amount of detail of the image and the degree to which one feels to be reduced to the time the event occurred. In this study, with a mixed within and between subjects design, 40 students have participated. Each participant took two negative memories. 20 participants made eye movements. This group was while retrieving a memory is encouraged to make associations, and other non reminder. The other 20 participants were offered no eye movements, they fixated their gaze on a white sheet of paper. Also in this group, while retrieving a memory is associated, and not in the other memory. The effect of eye movements in this study found. However, there is an effect of associating found. Making associations during recall of negative memories reduce the dreariness and vividness of these memories. It also appears from this study that the image of a negative memory less sharp, and the degree to which one feels to be reduced to the time the event occurred decreases. These changes, however, can not be explained by the use of associations or eye movements. The findings of the study show a significant effect of associating during EMDR treatment.

Format

Dissertation/Thesis

Language

Dutch

Author(s)

F. van Beek

Original Work Citation

Collection

Citation

“Het werkingsmechanisme van EMDR en het effect van associëren op negatieve herinneringen The mechanism of action of EMDR and the effect of associating to negative memories,” Francine Shapiro Library, accessed September 23, 2021, https://emdria.omeka.net/items/show/21775.

Output Formats