Is EMDR imagination deflation? Een onderzoek naar de effecten van oogbewegingen en geconcentreerde imaginatie op herinneringen Is EMDR imagination deflation? A study on the effects of eye movements and concentrated on memories imagination

Description

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een veelgebruikte, effectieve therapievorm die onder andere voor posttraumatische stressstoornis (PTSS) gebruikt wordt. Imagination Inflation (II) kan optreden na het toepassen van geconcentreerde imaginatie op een herinnering. Bij EMDR worden herinneringen minder levendig en minder emotioneel. Het omgekeerde gebeurt bij II; door geconcentreerde imaginatie lijken herinneringen juist levendiger en emotioneler te worden. De vraag is of EMDR begrepen kan worden als inverse van II. De effecten van EMDR zijn goed te modelleren onder laboratoriumcondities. Als II het omgekeerde is van EMDR dan zouden onder dezelfde labcondities, maar met het vervangen van oogbewegingen door geconcentreerde imaginatie, er omgekeerde effecten op moeten treden van EMDR. Namelijk een toename van levendigheid en emotionaliteit van herinneringen. Methoden; 60 proefpersonen hebben deelgenomen aan het onderzoek, verdeeld over twee groepen. De eerste groep werd gevraagd twee negatieve herinneringen op te halen en participeerde met de ‘’alleen ophalen conditie’’ en ‘’ophalen + oogbewegingen’’. De tweede groep werd gevraagd om twee neutrale herinneringen op te halen en nam deel aan de ‘’alleen ophalen conditie’’ en ‘’ophalen + geconcentreerde imaginatie’’. Resultaten; Bij oogbewegingen zijn geen significante resultaten gevonden. Geconcentreerde imaginatie liet een toename in de levendigheid van de herinnering zien ten opzichte van de controlegroep, maar liet geen verandering in de emotionaliteit zien. Conclusie; Aangezien er geen effect gevonden is van oogbewegingen kan er niet gesteld worden dat II het tegengestelde is van EMDR. Echter in eerder onderzoek is de werking van EMDR aangetoond en in deze studie is er bij II een effect gevonden, daarom is verder onderzoek noodzakelijk.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is a much used and effective treatment for posttraumatic stress disorder (PTSD). Imagination Inflation (II) could occur after making use of concentrated imagery on a memory. Memories become less vivid and emotional after EMDR. The opposite happens with II; with concentrated imagery memories seem to become more vivid and emotional. It is the question whether EMDR can be understood as the reverse of II. EMDR effects are easily modeled under lab conditions. If II is the reverse of EMDR under the same lab conditions, except for the replacement of eye movements with concentrated imagery, then reverse effects of EMDR could be expected. For II the expectation is an increase of vividness and emotionality of memories. Methods; 60 participants took part in this research, they were divided into two groups. The first group was asked to recollect two negative memories and participated in the ‘’recall only’’ condition and ‘’recall + eye movements’’ condition. The second group was asked to recollect two neutral memories and participated in the ‘’recall only’’ condition and ‘’recall + concentrated imagery’’ condition. Results; No significant results were found for eye movements. The vividness of the memory increased with concentrated imagery in comparison to the control condition, no effect was found on emotionality. Conclusion; Based on the fact that there were no results found for eye movements, it cannot be stated that II is the opposite of EMDR. Nevertheless, earlier research proved the effects of EMDR and this research showed an effect of II, therefore more research is necessary.

Format

Dissertation/Thesis

Language

Dutch

Author(s)

J. M. Lanting

Original Work Citation

Lanting, J. M. (2012). [Is EMDR imagination deflation? A study on the effects of eye movements and concentrated on memories imagination]. (Master's thesis. Utrecht University). Retrieved from http://dspace.library.uu.nl/handle/1874/252041 on 5/3/19

Collection

Citation

“Is EMDR imagination deflation? Een onderzoek naar de effecten van oogbewegingen en geconcentreerde imaginatie op herinneringen Is EMDR imagination deflation? A study on the effects of eye movements and concentrated on memories imagination,” Francine Shapiro Library, accessed December 8, 2021, https://emdria.omeka.net/items/show/21780.

Output Formats