Traumagerichte psychotherapie bij kinderen en jongeren: een gerandomiseerde vergelijking (RCT) tussen EMDR en Trauma-focused Cognitive Behavioural Therapy bij kinderen en jongeren met posttraumatische stress klachten

Trauma-focused psychotherapy for children and adolescents: a randomized comparison (RCT) between EMDR and Trauma-focused cognitive behavioural therapy for children and adolescents with post-traumatic stress symptoms

Description

Trauma en posttraumatische stress klachten komen ook bij kinderen en jongeren (hierna kinderen) frequent voor. Trauma gerelateerde symptomen bij deze leeftijdsgroepen kunnen leiden tot verminderde schoolprestaties, problemen in het sociale functioneren en een verstoring van (hersen) ontwikkeling. In de afgelopen decennia zijn er talloze onderzoeken uitgevoerd naar de behandeling van trauma klachten bij kinderen. Trauma gerichte cognitieve gedragstherapie (TF-CBT) en EMDR zijn het meest onderzocht. In het merendeel van de kinderen dat wordt behandeld met één van de therapieën verminderen de traumaklachten aanzienlijk of verdwijnen de klachten in het geheel, echter bij een deel van de kinderen persisteren klachten ook na behandeling. Studies waarin TF-CBT en EMDR direct met elkaar worden vergeleken zijn zeer schaars. Dit terwijl de resultaten van dergelijke vergelijkende studies op de lange termijn een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het vooraf bepalen welke behandeling bij welk kind de meeste kans van slagen heeft. In de afgelopen twee jaar zijn kinderen tussen de 8 en 18 jaar, die met een (partiële) posttraumatische stressstoornis werden gediagnosticeerd bij het trauma centrum van de Bascule, gevraagd om deel te nemen aan een vergelijkende behandelstudie (INTACT studie). Onderzoeksdeelnemers werden at random toegewezen aan ofwel 8 geprotocolleerde TF-CBT sessies ofwel 8 geprotocolleerde EMDR sessies. In totaal werden 48 kinderen gerandomiseerd. Uitgebreide traumadiagnostiek vond plaats voor behandeling, 1 week na behandeling, 6 maanden na behandeling en 1 jaar na behandeling. In de huidige voordracht zullen de behandelresultaten worden gepresenteerd. De presentatie zal zich toespitsen op behandeleffecten op postraumatische stress symptomen gemeten door middel van de CAPS-CA. Er zal verder worden stilgestaan bij het potentiële belang van de onderzoeksresultaten voor de klinische praktijk en vooruitgekeken worden op toekomstig (neurobiologisch) vervolgonderzoek.

Trauma and posttraumatic stress symptoms also occur in children and adolescents (hereafter children) frequently. Trauma-related symptoms in these populations may lead to decreased school performance, problems in social functioning and disruption (brain) development. In recent decades there have been numerous studies on the treatment of trauma symptoms in children. Trauma-focused cognitive behavioral therapy (TF-CBT) and EMDR are the most studied. In the majority of children being treated with any of the therapies significantly reduce trauma symptoms or the symptoms disappear altogether, however, some of the children symptoms persist even after treatment. Studies in which TF-CBT and EMDR directly be compared are very scarce. This while the results of such comparative studies on the long term a significant contribution to the pre-treatment to determine which child the best chance of success. During the past two years, children between 8 and 18 years, with a (partial) post-traumatic stress disorder were diagnosed in the trauma center of the Bascule, asked to participate in a comparative treatment study (INTACT study). Research participants were randomly assigned to either 8 protocolled TF-CBT sessions or 8 protocolled EMDR sessions. A total of 48 children were randomized. Extensive trauma diagnosis occurred before treatment, 1 week after treatment, 6 months after treatment and 1 year after treatment. In the current proposal, the treatment results are presented. The presentation will focus on treatment effects on post-traumatic stress symptoms measured by the CAPS-CA. There will also be given to the potential importance of the findings for clinical practice and are looking ahead to future (neurobiological) follow-up study.

Format

Conference

Language

Dutch

Author(s)

Jasper Zandvoort

Original Work Citation

Zandvoort, J. (2013, April). [Trauma-focused psychotherapy for children and adolescents: a randomized comparison (RCT) between EMDR and Trauma-focused cognitive behavioural therapy for children and adolescents with post-traumatic stress symptoms]. In Research track 1 and 2: Presentation at the 7th Vereniging EMDR Nederland Conference, Nijmegen, The Netherlands. Dutch

Collection

Citation

“Traumagerichte psychotherapie bij kinderen en jongeren: een gerandomiseerde vergelijking (RCT) tussen EMDR en Trauma-focused Cognitive Behavioural Therapy bij kinderen en jongeren met posttraumatische stress klachten Trauma-focused psychotherapy for children and adolescents: a randomized comparison (RCT) between EMDR and Trauma-focused cognitive behavioural therapy for children and adolescents with post-traumatic stress symptoms,” Francine Shapiro Library, accessed June 24, 2021, https://emdria.omeka.net/items/show/21971.

Output Formats