Zorgen voor getraumatiseerde kinderen: Een training voor opvoeders

Caring for traumatized children: A training for educators

Description

Veel van de kinderen die in hun vroege kinderjaren herhaaldelijk zijn blootgesteld aan traumatische ervaringen, worden uit huis geplaatst. De gevolgen van de traumatisering zijn meestal ernstig en vergaand doordat het de organisatie van de in ontwikkeling zijnde hersenen negatief beinvloedt. Voor herstel van complex trauma is individuele traumagerichte therapie niet genoeg. Kinderen hebben heel veel nieuwe (herstellende) ervaringen nodig om weer vertrouwen te krijgen in zichzelf, de ander en de wereld om hen heen. De thuissituatie biedt hiertoe de beste mogelijkheden mits de opvoeders goed af kunnen stemmen op wat het kind nodig heeft. De training ‘Zorgen voor getraumatiseerde kinderen’ biedt opvoeders en begeleiders onmisbare informatie over de effecten van traumatisering op het dagelijks functioneren van hun kind en de relatie die zij als belangrijke volwassene met hun kind ontwikkelen. (Pleeg-)ouders en andere belangrijke volwassenen in het leven van het kind kunnen hierdoor meer doen aan het herstel van hun kind en raken minder snel uitgeput, wat de kans op (nog) een uithuisplaatsing verkleint. De training is gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten die op een overzichtelijke en concrete manier zijn verwerkt in o.a. powerpoint dia’s, casusbeschrijvingen en oefeningen. De training is oorspronkelijk ontwikkeld door de National Child Traumatic Stress Network (NCTSN). Leony Coppens en Carina van Kregten hebben de training bewerkt en vertaald voor de Nederlandse situatie. In de workshop is aandacht voor de eerste ervaringen met de training in het veld. Daarnaast wordt er ingegaan op achtergronden bij de onderwerpen die in de training aan bod komen en kunnen deelnemers aan de workshop ervaring opdoen met de oefeningen uit de training.

Many of the children in their early childhood repeatedly exposed to traumatic experiences, are from their homes. The effects of trauma are usually severe and largely because the organization of the developing brains negative influences. For repair of complex trauma trauma-focused individual therapy is not enough. Children have lots of new (healing) experience needed to regain confidence in themselves, others and the world around them. The home must establish best opportunities provided educators tightly to vote on what the child needs. The training 'Caring for traumatized children "provides educators and counselors indispensable information about the effects of trauma on the daily functioning of their child and the relationship which they consider important to their adult child development. (Foster-) parents and other significant adults in the life of the child can therefore do more to restore their child and become less exhausted, the chance of (still) a placement reduces. The training is based on recent scientific insights in a clear and concrete way to digest in PowerPoint slides, case studies and exercises. The training was originally developed by the National Child Traumatic Stress Network (NCTSN). Leony Coppens and Carina of Kregten have the training edited and translated for the Dutch situation. During the workshop's focus on the first experiences with the training in the field. In addition, examine the background to the topics covered in the training are discussed and participants in the workshop experience with the exercises from the workout.

Format

Conference

Language

Dutch

Author(s)

Leony Coppens
Carina van Kregten

Original Work Citation

Coppens, L., & and van Kregten, C. (2013, April). [Caring for traumatized children: A training for educators]. Presentation at the 7th Vereniging EMDR Nederland Conference, Nijmegen, The Netherlands. Dutch

Collection

Citation

“Zorgen voor getraumatiseerde kinderen: Een training voor opvoeders Caring for traumatized children: A training for educators,” Francine Shapiro Library, accessed October 29, 2020, https://emdria.omeka.net/items/show/21974.

Output Formats