Zijn de effecten van EMDR en imagination inflation tegengesteld bij herinneringen? Een onderzoek naar levendigheid en emotionaliteit van herinneringen bij geconcentreerde imaginatie en oogbewegingen

Are the effects of EMDR and imagination inflation opposed to memories? A study of vividness and emotionality of memories with concentrated imagery and eye movements

Description

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een veelgebruikte, effectieve therapievorm voor posttraumatische stressstoornis (PTSS). Imagination Inflation (II) kan optreden na geconcentreerde imaginatie. Bij EMDR worden herinneringen minder levendig en minder emotioneel. Het omgekeerde gebeurt bij II; door geconcentreerde imaginatie lijken herinneringen juist levendiger en emotioneler te worden. De vraag is of EMDR begrepen kan worden als de inverse van II. De effecten van EMDR zijn goed te modelleren onder laboratorium condities. Als II het omgekeerde is van EMDR zouden onder dezelfde lab condities, maar met het vervangen van oogbewegingen door geconcentreerde imaginatie er omgekeerde effecten op moeten treden van EMDR. Namelijk een toename van levendigheid en emotionaliteit van de herinneringen. Methoden: In totaal participeerden 60 personen verdeeld over twee groepen. Bij de ene groep werd 1) ophalen + oogbewegingen en 2) alleen ophalen toegepast, waarbij men twee negatieve herinneringen kreeg. De andere groep kreeg 1) ophalen + geconcentreerde imaginatie en 2) alleen ophalen toegepast met twee neutrale herinneringen. Resultaten: Geconcentreerde imaginatie leidde tot meer levendigheid van de neutrale herinnering, maar leidde niet tot toename van de emotionaliteit van de herinnering. Bij oogbewegingen zijn er geen statistisch significante resultaten gevonden. Conclusie: In tegenstelling tot eerdere literatuur, kon er geen significant effect van oogbewegingen aangetoond worden. Verondersteld is dat dit mogelijk een toevalsfluctuatie betreft. Geconcentreerde imaginatie leidde wel tot een significante toename van levendigheid van een neutrale herinnering. Vervolgonderzoek is nodig om dit verder te onderzoeken.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is a widely used and effective form of therapy for post-traumatic stress disorder (PTSD). Imagination Inflation (II) can occur after concentrated imagination. In EMDR memories are less vivid and less emotional. The reverse happens when II by concentrated imagination seem more vivid and emotional memories just be. The question is whether EMDR can be understood as the inverse of II. The effects of EMDR are well modeled under laboratory conditions. If II is the opposite of EMDR would under the same laboratory conditions, but with the replacement of movements by concentrated imagination is opposite effects have occurred in EMDR. Namely an increase of vividness and emotionality of memories. Methods: A total of 60 people participated divided into two groups. In one group, 1) + pick eye movements, and 2) only applied retrieval, where one received two negative memories. The other group received 1) + pick concentrated imagination and 2) only get applied with two neutral memories. Results: Concentrated imagination led to greater vividness of the neutral memory, but did not lead to increased emotionality of memory. When eye movements are no statistically significant results were found. Conclusion: Contrary to previous literature, there could be no significant effect of eye movements demonstrated. It is assumed that this may be a chance fluctuation concerns. Concentrated imagination did lead to a significant increase vibrancy of a neutral memory. Further research is needed to investigate this further.

Format

Dissertation/Thesis

Language

Dutch

Author(s)

M. E. van der Landen

Original Work Citation

van der Landen, M. E. (2012). [Are the effects of EMDR and imagination inflation opposed to memories? A study of vividness and emotionality of memories with concentrated imagery and eye movements]. (Master's thesis. Utrecht University). Retrieved from http://igitur-archive.library.uu.nl/student-theses/2013-0221(2009)03/Landen%20van%20der%20M.E.%203270432.pdf. Dutch

Collection

Citation

“Zijn de effecten van EMDR en imagination inflation tegengesteld bij herinneringen? Een onderzoek naar levendigheid en emotionaliteit van herinneringen bij geconcentreerde imaginatie en oogbewegingen Are the effects of EMDR and imagination inflation opposed to memories? A study of vividness and emotionality of memories with concentrated imagery and eye movements,” Francine Shapiro Library, accessed October 29, 2020, https://emdria.omeka.net/items/show/21986.

Output Formats