Het effect van militaire motion-assisted memory desensitization en reprocessing bij de behandeling van uitzendingsgerelateerde posttraumatische stress stoornis: Eerste voorlopige resultaten

The effect of military motion-assisted memory desensitization and reprocessing in the treatment of deployment-related post traumatic stress disorder: Preliminary results

Description

Inleiding: Hoewel de symptomen van de Post-Traumatische Stress Stoornis (PTSS) in de algemene en militaire setting erg op elkaar lijken, is de behandeling van uitzendingsgerelateerde PTSS vaak complex, in bijzonder in relatie tot de militaire context en herhaalde en langdurige blootstelling aan potentieel traumatische gebeurtenissen. Therapeutische compliance kan een probleem zijn in militaire populaties waardoor militairen niet optimaal gebruik maken van de werkzaamheid van de behandeling. Om hieraan tegemoet te komen is een nieuwe mogelijke aanvullende behandeling voor militairen en veteranen met uitzendingsgerelateerde PTSS ontworpen, Militaire Motion-assisted Desensitization and Reprocessing (3MDR). De behandeling omvat belangrijkste elementen van succesvolle behandelingen als Virtual Reality Exposure (VRE) en Eye Movement Desensitization Reprocessing (EMDR) en voegt beweging toe aan de therapeutische conditie. Hierbij zijn we gericht op het ontwerpen van een behandeling procedure die ‘dual task processing’ behoudt maar waarbij betrokkenheid vergroot wordt door de procedure uit te voren door beweging te vragen via het lopen op een loopband. Bovendien worden persoonlijke geselecteerde foto’s aangeboden van uitzendingsgerelateerde high-impact scenarios. Deelnemers lopen een zich herhalende cyclus door. Er is contact met de therapeut tijdens de high arousal. Duas task processing wordt gerealiseerd door een oscillerende bal op een scherm. Aspecten van ‘presence’ worden gemaximaliseerd, zoals muziek en cognitieve enhancement mbt de foto’s. Methode: Twee veteranen met chronische PTSS, ondergingen vier wekelijkse sessies van de 3MDR therapie. Als indicatie voor werkzaamheid was CAPS als uitkomstmaat gekozen. De behandeling was uitgevoerd op de Computer Assisted Rehabilitation Environment (CAREN) omgeving van het MRC in Doorn. Resultaten: De 3MDR behandeling liet een daling zien van PTSS-symptomen. Deelnemende patiënten zijn erg tevreden over de behandeling en er was geen aanleiding tot drop-out. Conclusie: De eerste resultaten van twee casus suggereren dat de 3MDR behandeling succesvol lijkt, en mogelijk kan gezien worden als een aanvullende behandeling, wanneer andere behandelingen niet verder evolueren of er kan is op drop out. De ‘presence’ werd zeer gewaardeerd. Verder onderzoek met meer patiënten moet worden uitgevoerd om meer betrouwbare resultaten te verkrijgen en gedifferentieerde beoordeling van de werkzame ingrediënten.
Eric VERMETTEN, 1; Lydia MEIJER 1, 3, Peter van der WURFF 2; Agali MERT 2 1 Militaire Geestelijke Gezondheid – Onderzoek, Ministerie van Defensie, Nederland 2 Universitair Medisch Centrum Utrecht, Nederland 3 Militair Revalidatiecentrum Aardenburg, Ministerie van Defensie, Nederland

Introduction: Although the symptoms of Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) in the general and military setting are very similar, the treatment of deployment-related PTSD often complex, in particular in relation to the military context and repeated and prolonged exposure to potentially traumatic events. Therapeutic compliance can be a problem in military populations which soldiers can not take full advantage of the efficacy of the treatment. To meet this requirement, a new potential additional treatment for soldiers and veterans designed with deployment-related PTSD, Military Motion-assisted Desensitization and Reprocessing (3MDR). The treatment includes key elements of successful treatments as Virtual Reality Exposure (VRE) and Eye Movement Desensitization Reprocessing (EMDR) and adds movement to the therapeutic condition. Here we focus on designing a treatment procedure that dual-task processing 'reserves but which enhance ownership to advance the process by asking via walking on a treadmill movement. Moreover, personal selected photos provided by deployment-related high-impact scenarios. Participants walk a repeating cycle. There is contact with the therapist during the high arousal. Duas task processing is realized by an oscillating ball on a screen. Aspects of 'presence' be maximized, such as music and cognitive enhancement regarding the photos. Method: Two veterans with chronic PTSD, underwent four weekly sessions of 3MDR therapy. As an indication of effectiveness was CAPS chosen as an outcome measure. The treatment was carried out at the Computer Assisted Rehabilitation Environment (CAREN) environment of the MRC in Doorn. Results: The 3MDR treatment showed a decrease in PTSD symptoms. Participating patients are very satisfied with the treatment and there was no reason to drop out. Conclusion: The results of the first two cases 3MDR suggest that the treatment seems to be successful, and possibly can be seen as an additional treatment when other treatments fail or there may be further evolve to drop out. The 'presence' was much appreciated. Further research on more patients to be carried out in order to obtain more reliable results and differentiated assessment of the active ingredients.
Eric Vermetten, 1; Lydia MEIJER 1, 3, Peter van der Wurff 2; Agali MEST 2 1 Military Mental Health - Research, Ministry of Defence, Netherlands 2 University Medical Center Utrecht, Netherlands 3 Aardenburg Military Rehabilitation, Ministry of Defence, Netherlands

Format

Conference

Language

Dutch

Author(s)

Eric Vermetten

Original Work Citation

Vermetten, E. (2013, April). [The effect of military motion-assisted memory desensitization and reprocessing in the treatment of deployment-related post traumatic stress disorder: Preliminary results]. In Research track 2. Presentation at the 7th Vereniging EMDR Nederland Conference, Nijmegen, The Netherlands. Dutch

Collection

Citation

“Het effect van militaire motion-assisted memory desensitization en reprocessing bij de behandeling van uitzendingsgerelateerde posttraumatische stress stoornis: Eerste voorlopige resultaten The effect of military motion-assisted memory desensitization and reprocessing in the treatment of deployment-related post traumatic stress disorder: Preliminary results,” Francine Shapiro Library, accessed January 16, 2021, https://emdria.omeka.net/items/show/22100.

Output Formats