"Interrupted" eller "imaginal exposure"?: EMDR og de kreative art -terapiene i traumebehandling av barn og ungdom. Er metodene så forskjellige? "Interrupted" or "imaginal exposure"?: EMDR and the creative art therapy in trauma treatment of children and adolescents. Are the methods so different?

Description

Sammendrag Problemområde: Det er gjort begrenset forskning på bruken av de kreative art-terapiene, når det gjelder barn med PTSD (Goodman, Chapman & Gant (2009). Foreløpig finnes det kun en randomisert kontrollert studie (Chapman, Morabito, Ladkas, Schreiner & Knudson, 2001). Det er også mangel på eksperimentell forskning, når det gjelder nytten av slike metoder i forhold til voksne med samme diagnose. Beskrivelser av effekt av tilnærmingen overfor voksne er ofte hentet fra kliniske rapporter eller case-studier (Johnsen, Lahad & Grey, 2009) og arbeidet kan ikke umiddelbart overføres til behandlingen av barn. Derimot viser Spates, Kock, Cusack, Pagato & Waller (2009) til at mange meta-analytiske undersøkelser (Davidson & Parker, 2001; Van Etten & Taylor, 1998) og randomiserte kliniske studier har vist empirisk støtte for virkningen av EMDR i sammenligning med andre traumebehandlingsmetoder. Det er også optimisme, når det gjelder effekt i behandling av barn med EMDR, selv om det fortsatt ikke er tilstrekkelig med randomiserte kontrollerte studier som viser dette (ibid). Oppgavens hypotese og problemstilling: Min hypotese for studien er at EMDR og de kreative art-terapiene er tilnærmet like, når det gjelder vesentlige metodiske elementer i behandlingen av traumer. Min problemstilling er om de kreative art-terapiene kan dra nytte av forskningen, da spesielt komponentanalyseforskningen, som er gjort innen EMDR, bl.a. når det gjelder den bilaterale stimuleringen og ”interrupted exposure” i dokumenteringen av egen effektivitet. Metode: Med utgangspunkt i konkrete databasesøk innen EMDR og de kreative art-terapiene knyttet til barn og traumer, gjennomgås en rekke artikler utvalgt på bakgrunn av spesifikke kriterier. Artiklene søkes kategorisert gjennom bl.a. den metoden som Aveyard (2010 s. 128) kaller ”A simplified approach”. Viktige funn: Min studie har vist at det er vesentlige metodiske elementer i EMDR og de kreative art-terapiene som er tilnærmet like, spesielt når det gjelder den bilaterale stimuleringen og prosesseringen av det ikke adaptive materiale, frem mot en adaptiv løsning. Kanskje nettopp ”the interrupted exposure” som Shapiro påpeker som et av de vesentligste elementene i EMDR-metoden, og den frie assosieringen, har flest fellestrekk med behandlingen som skjer i de kreative art-terapiene. Eksponeringen er beskrevet som mer direkte i EMDR og mer indirekte og gradvis i de kreative art-terapiene, begge gir imidlertid rom for variasjoner. Samtidig viser den resterende del av min analyse at de kreative art-terapiene ligger etter, når det gjelder diagnostisering, presisjon i behandlingen og metodisk spesifisitet. Det blir imidlertid gjort en del utmerket forskning, spesielt innen for det kvalitative området, som er viktig når det gjelder å vise at disse metodene har god effekt, også når det gjelder traumebehandling av barn. De kreative art-terapiene har imidlertid enda et stykke å gå, når det gjelder utforming av større presisjon i behandlingen og forskningen, selv om det skjer mye på dette feltet, som gir en bevegelse i riktig retning.

Summary of problems : It's done limited research on the use of the creative art therapies , when it comes to children with PTSD ( Goodman , Chapman & Gant (2009 ) . Currently, there is only one randomized controlled trial ( Chapman , Morabito , Ladka , Schreiner & Knudson , 2001) . there is also a lack of experimental research regarding the usefulness of such methods compared to adults with the same diagnosis . Descriptions of the efficacy of the approach to adults is often derived from clinical reports or case studies (Johnson , Lahad & Grey , 2009) and the work can not be immediately transferred to the treatment of children. contrast shows spats , Kock , Cusack , pagato & Waller (2009 ) that many meta - analytic studies ( Davidson & Parker , 2001; Van Etten & Taylor , 1998) and randomized clinical trials have demonstrated empirical support for the impact of EMDR in comparison with other trauma treatments . there is also optimism, in terms of efficacy in the treatment of children with EMDR , even though it is still not adequate randomized controlled trials demonstrating this ( ibid ) . thesis hypothesis and research question : My hypothesis for the study is that EMDR and the creative art therapies are virtually equal when it comes to significant methodological elements in the treatment of trauma. My question is about the creative art therapies can benefit from the research , particular component analysis research in the field of EMDR , including the terms of the bilateral stimulation and " interrupted exposure " in the documents of the own efficiency . methods: based on the specific database search in EMDR and the creative art therapies related to children and trauma , reviewed a number of articles selected on the basis of specific criteria. articles sought categorized by including the method Aveyard ( 2010, p 128 ) calls " A simplified approach ." Key findings : Our study has shown that there are significant methodological elements in EMDR and creative art therapies are similar , particularly when it comes to the bilateral stimulation and processing of the non adaptive material towards an adaptive solution. Perhaps just "the interrupted exposure " as Shapiro points as one of the most important elements of the EMDR method and the free the association , has most in common with the processing happens in the creative art therapies . exposure is described as more directly in EMDR and more indirect and gradual in the creative art therapies , both , however, room for variations. at the same time the remainder of my analysis that the creative art therapies are behind , in terms of detection, precision processing and methodological specificity. it is however done some excellent research, particularly in the qualitative area, which is important when it comes to show that these methods are effective , even when it comes to trauma care of children. they creative art therapies , however, still some way to go when it comes to the design of greater precision in treatment and research, even if it happens a lot in this area , providing a movement in the right direction.

Format

Dissertation/Thesis

Language

Norwegian

Author(s)

Anette Thoresen

Collection

Citation

“"Interrupted" eller "imaginal exposure"?: EMDR og de kreative art -terapiene i traumebehandling av barn og ungdom. Er metodene så forskjellige? "Interrupted" or "imaginal exposure"?: EMDR and the creative art therapy in trauma treatment of children and adolescents. Are the methods so different?,” Francine Shapiro Library, accessed October 27, 2021, https://emdria.omeka.net/items/show/22285.

Output Formats