Vad händer efter olyckan? En studie av EMDR eye movement desensitization and reprocessing

What happens after the accident? A study of EMDR eye movement desensitization and reprocessing

Description

Syftet med detta examensarbete är att beskriva en behandlingsmetod, Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), som används vid posttraumatiskt stressyndrom. Detta för att öka förståelsen för denna metod och granska nyttan av denna. Tanken var också att väcka intresse hos sjukskötare att vilja vidareutbilda sig till EMDR-terapeuter. Studien är kvalitativ och respondenten använde sig av kvalitativa temaintervjuer samt tidigare forskning som datainsamlingsmetod. Intervjumaterialet analyserades med innehållsanalys.

Resultatet visar att EMDR idag är en internationellt godkänd behandlingsmetod som ger goda resultat. Negativa effekter har egentligen inte kunnat påvisas. Metoden är snabb och kostnadsmässigt försvarbar.

The purpose of this study was to describe a form of treatment for posttraumatic stress disorder, Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR). This was done to increase the understanding of this form of treatment and to review usefulness. The idea was to attract the interest of nurses wanting to continue their education to become EMDR therapists. The study is qualitative and the respondent used qualitative interviews and previous research data collection methods. The interview material was analyzed by content analysis.

The results show that EMDR today is an internationally accepted method of treatment that gives good results. Adverse effects have not been proven. The method is fast and cost effective.

Format

Dissertation/Thesis

Language

English

Author(s)

Britt-Mari Andersson

Original Work Citation

Andersson, B.-M. (2008). Vad hnder efter olyckan? En studie av EMDR eye movement desensitization and reprocessing [What happens after the accident? A study of EMDR eye movement desensitization and reprocessing]. (Master thesis, Stockholm University). Retrieved from http://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/63730/Andersson_Britt-Mari.pdf?sequence=1

Collection

Citation

“Vad händer efter olyckan? En studie av EMDR eye movement desensitization and reprocessing What happens after the accident? A study of EMDR eye movement desensitization and reprocessing,” Francine Shapiro Library, accessed October 25, 2020, https://emdria.omeka.net/items/show/22286.

Output Formats