Posttraumatic stress following pregnancy and childbirth

Description

Posttraumatische stress stoornis (PTSS) na de bevalling komt voor bij 1 procent van de vrouwen die in Nederland bevallen, liet een onderzoek onder 428 vrouwen zien. Negen procent van de vrouwen vindt de bevalling een traumatische ervaring. PTSS symptomen komen vaker voor na een ongeplande (spoed)keizersnede, bij vrouwen die veel pijn hebben ervaren en moeilijk met stress kunnen omgaan. Gecorrigeerd voor interventies en gecompliceerde bevallingen, is er geen verschil in PTSS tussen thuis- en ziekenhuisbevallingen. Vrouwen met ernstige vroege pre-eclampsie (zwangerschapsvergiftiging) of PPROM (voortijdig breken van de vliezen) zouden standaard gescreend moeten worden op PTSS na de bevalling, aangezien de tweede studie bij 14 procent van de 110 deelnemende vrouwen PTSS vaststelde. Deze vrouwen waren niet vaker depressief dan de 65 gezonde zwangere deelnemers. PTSS komt vaker voor bij depressieve klachten voor of tijdens de zwangerschap en na overlijden van de baby. Vijftien maanden postpartum heeft 11 procent van de vrouwen die pre-eclampsie hadden (nog steeds) PTSS. Partners kunnen postpartum ook PTSS ontwikkelen. Er is een sterke correlatie tussen de vrouw en haar partner in de ernst van de PTSS symptomen (r=0.62). Dit pleit ervoor om ook oog te hebben voor het psychisch welbevinden van partners. Er is nauwelijks onderzoek gedaan naar een effectieve behandeling van PTSS na de bevalling. Een pilot study laat zien dat eye-movement desensitization and reprocessing (EMDR) resulteert in reductie van PTSS symptomen, vertrouwen geeft om een vaginale baring aan te durven, en bijdraagt aan een positief verloop van de volgende bevalling.

Posttraumatic stress disorder (PTSD) after childbirth affects 1 percent of women who gave birth in the Netherlands, showed a survey of 428 women seen. Nine percent of women giving birth is a traumatic experience. PTSD symptoms are more common after an unplanned (emergency) caesarean section, in women who have experienced a lot of pain and difficulty in coping with stress. Adjusted for intervention and complicated deliveries, there is no difference in PTSD between home and hospital births. Women with severe early pre-eclampsia (toxemia) or PPROM (premature rupture of membranes) should be on PTSD after childbirth, as the second one in 14 percent of the 110 participating women PTSD were adopted. Standard screened These women were more depressed than the 65 healthy pregnant participants. PTSD is more common in depression before or during pregnancy and after the death of the baby. Fifteen months postpartum, 11 per cent of women who had preeclampsia (still) PTSD. Partners can also develop postpartum PTSD. There is a strong correlation between the woman and her partner in the severity of PTSD symptoms (r = 0.62). This suggests that also affect the psychological well-being of partners. Eye There is limited research on effective treatment for PTSD after childbirth. A pilot study shows that eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) results in reduction of PTSD symptoms, gives confidence to dare, a vaginal delivery and contribute to a positive development of the next birth.

Format

Dissertation/Thesis

Language

Dutch

Author(s)

Claire A. I. Stramrood

Original Work Citation

Stramrood, C. A. I. (2013). Posttraumatic stress following pregnancy and childbirth. (Doctoral dissertation, University of Groningen). Retrieved from http://irs.ub.rug.nl/ppn/357967046. Dutch

Collection

Citation

“Posttraumatic stress following pregnancy and childbirth,” Francine Shapiro Library, accessed October 21, 2020, https://emdria.omeka.net/items/show/22293.

Output Formats