مقایسه اثربخشی‌روش درمانی‌حساسیت زدایی‌از طریق حرکات چشم و پردازش مجدد با مواجهه درمانی‌طولانی‌مدت بر نشانه های‌تأثیر واقعه رزمندگان مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه مزمنComparing the efficacy of eye movement desensitization and reprocessing therapy with prolonged exposure therapy on the trauma impact symptoms in veterans suffering from chronic PTSD

Description

چکیده زمینه و هدف: اختلال استرس پس از ضربه به عنوان مجموعه علایمی ‌توصیف می‌شوند که پس از آن که شخص رویداد آسیب‌زایی‌ را مشاهده می‌کند، می‌شنود و یا درگیر آن می‌شود، به وجود می‌آیند. هدف این مطالعه مقایسه اثر بخشی‌حساسیت‌زدایی‌از طریق حرکات چشم و پردازش مجدد با مواجهه درمانی ‌طولانی ‌مدت بر نشانه‌های ‌تأثیر واقعه در رزمندگان مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه مزمن بود. روش بررسی: در این مطالعه کارآزمایی‌بالینی ‌تعداد 48 نفر از رزمندگانی که در بیمارستان سلمان شهر یاسوج دارای ‌پرونده روانپزشکی ‌بوده و تشخیص اختلال استرس پس از ضربه دریافت کرده بودند، به شیوه تصادفی‌ انتخاب شده و به سه گروه مساوی‌ تقسیم شدند. در دو گروه به عنوان مداخله، روش‌های ‌درمانی ‌حساسیت‌زدایی‌ از طریق حرکات چشم و پردازش مجدد(5جلسه) و مواجهه درمانی ‌طولانی ‌مدت(10جلسه) اعمال شد و بر روی ‌گروه سوم(کنترل) هیچ‌گونه درمانی ‌اعمال نشد. پس از دوره درمان همان آزمون برای‌هر سه گروه اجرا شد. داده‌ها با آزمون آماری تحلیل کوواریانس تک متغیره و آزمون تعقیبی ‌بنفرونی‌تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها: هر دو روش درمانی‌موجب کاهش معنی‌دار نشانه های ‌تأثیر واقعه شد(001/0 =p). هم‌چنین نتایج حاکی‌از این بود که مواجهه درمانی ‌طولانی ‌مدت در بهبود نشانه‌های ‌تأثیر واقعه مؤثرتر بود. نتیجه‌گیری: فنون مداخله‌ای‌از قبیل روش درمانی‌حساسیت‌زدایی ‌از طریق حرکات چشم و پردازش مجدد و مواجهه در‌مانی‌ طولانی‌ مدت در در‌مان اختلال استرس پس از ضربه کارایی‌ لازم را دارند، اما مواجهه در‌مانی‌طولانی ‌مدت برتری بیشتری‌ دارد. واژه های‌کلیدی: اختلال استرس پس از ضربه، حساسیت زدایی، حرکات چشم، پردازش مجدد، مواجهه درمانی‌طولانی‌مدت

Background and Aim:

Post-traumatic stress disorder is considered as set of symptoms developed afterward an individual witness, hear or involved. The current research was purposed to compare the efficacy of eye movement desensitization and reprocessing therapy with prolonged exposure therapy on the trauma impact symptoms in veterans suffering from chronic PTSD.

Methods:
In this clinical trail research randomly sampled 48 veterans diagnosed with PTSD who had psychiatric records in Salman City Hospital of Yasuj. The subjects devoted in three equal groups: two experimental and one control groups. As intervention procedures the two experimental groups were exposed to eye movement desensitization and reprocessing therapy (5 sessions) and prolonged exposure therapy (10 sessions) respectively. The control group received none. Subsequent to the treatment period the triple groups were post-tested by the prior pre test scales. The data were analyzed by implementing univariate analysis of covariance (ANCOVA) and Bonferroni post hoc test.

Results:
Both treatment procedures significantly reduced the trauma impact symptoms (p£0.001). The results also indicated that prolonged exposure therapy was more effective concerning the trauma impact symptoms improvement.

Conclusion:
Intervention treatment procedures such as eye movement desensitization, reprocessing therapy, and prolonged exposure therapy sustain sufficient efficacy in trauma impact symptoms improvement while prolonged exposure therapy exceeded significantly.

Format

Journal

Language

Persian

Author(s)

Ali Maredpour
Farah Naderi
H. M. Mehrabizadeh

Original Work Citation

Collection

Citation

“مقایسه اثربخشی‌روش درمانی‌حساسیت زدایی‌از طریق حرکات چشم و پردازش مجدد با مواجهه درمانی‌طولانی‌مدت بر نشانه های‌تأثیر واقعه رزمندگان مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه مزمنComparing the efficacy of eye movement desensitization and reprocessing therapy with prolonged exposure therapy on the trauma impact symptoms in veterans suffering from chronic PTSD,” Francine Shapiro Library, accessed October 27, 2021, https://emdria.omeka.net/items/show/22694.

Output Formats