PTSS-behandeling bij een vrouw met een dissociatieve stoornis

PTSD treatment to a woman with a dissociative disorder

Description

Mevrouw Van Dis¹ heeft een jeugd gehad met, vanaf haar zesde jaar, onder meer incest met haar vader en seksueel misbruik door diverse anderen. Dit is nu nog steeds belastend voor haar. Ze is jarenlang bij verschillende therapeuten onder behandeling geweest. Sinds acht jaar is ze bekend bij de plaatselijke GGZ-instelling in verband met traumagerelateerde klachten, waaronder forse dissociatieve verschijnselen. Ze heeft stemmen in haar hoofd, is vaak tijd kwijt (soms uren) en soms komt ze ‘bij’ op plekken die ver van haar woonplaats liggen, zonder dat ze weet hoe ze daar gekomen is. Zo heeft ze zichzelf ook een paar keer langs het spoor aangetroffen. In de loop der jaren heeft ze meerdere diagnoses gekregen, waaronder persoonlijkheidsstoornis NAO en psychotische stoornis NAO². Sinds begin 2015 is ze in behandeling bij het Top Referent Trauma Centrum (TRTC) Altrecht. Daar is een dissociatieve stoornis NAO vastgesteld. Bij de GGZ heeft zij diverse behandelmodules gevolgd, waaronder stabilisatiegerichte behandelingen, zoals delen uit de DGT-training en ‘Vroeger en Verder’. In mei 2015 moest mevrouw Van Dis een kaakchirurgische ingreep ondergaan onder narcose. Voordat ze volledig buiten kennis was, maakte ze even mee dat ze haar lichaam niet meer kon bewegen, maar wel de gesprekken tussen de artsen kon volgen (‘anesthesia awareness’): een afschuwelijke ervaring. Drie dagen na de operatie kreeg ze last van angsten en herbelevingen van deze operatie. Ze sliep niet meer, vermoeidheid en paniek namen snel toe en ze raakte zo ernstig ontregeld dat ze, om suïcide te voorkomen, vrijwillig werd opgenomen in de kliniek (high care) van de plaatselijke GGZ-instelling. De opname had weinig effect. Uiteindelijk lukte het met extreem zware slaapmedicatie om de slaap te reguleren, maar de beelden bleven komen. De afdelingspsychiater vroeg zich af of EMDR geïndiceerd was en vroeg een taxatiegesprek aan.

Mrs Van Dis¹ had a youth with low its sixth year, including incest with her father and sexual abuse by several others. This is now increasingly stressful for her. She has been for many years in various Therapists been under treatment. Since eight years she is known by the local mental health institution associated with trauma-related symptoms, including significant dissociative symptoms. She votes in her head, often spend time (sometimes hours) and sometimes they "in" places that are far away from her hometown, without that she knows how she got there. Thus, she has also found himself a few times along the track. Over the years she has multiple diagnoses received, including personality and NAO psychotic disorder NAO². Since early 2015 she has been Treatment at Top Referent Trauma Center (TRTC) Altrecht. As a dissociative disorder NOS has been established. In mental health it has various treatment modules followed, including stabilization targeted treatments, as parts of the DGT's training and "Before and Beyond '. In May 2015 Mrs Van Dis had jaw surgery undergoing surgery under general anesthesia. Before she was completely unconscious, she made here that she could not move her body, but the talks could follow between physicians ( 'anesthesia awareness): a horrible experience. Three days after the surgery she suffered from anxiety and flashbacks of this operation. She slept no more, and fatigue Panic increased rapidly and she became so seriously disrupted that, in order to prevent suicide, voluntarily included in the clinic (high care) from the local Mental health institution. The recording had little effect. Finally managed with extreme heavy sleeping pills every regulate sleep, but the images kept coming. The department psychiatrist wondered whether EMDR indicated and was asked a valuation call.

Format

Magazine

Language

Dutch

Author(s)

Hans-Japp Oppenheim

Original Work Citation

Oppenheim, H.-J. (2015, December). [PTSD treatment to a woman with a dissociative disorder]. EMDR Magazine, 9, 16-18.  Dutch

Collection

Citation

“PTSS-behandeling bij een vrouw met een dissociatieve stoornis PTSD treatment to a woman with a dissociative disorder,” Francine Shapiro Library, accessed October 22, 2020, https://emdria.omeka.net/items/show/23625.

Output Formats