Praktijkboek EMDR Deel II

EMDR practice book: Part II

9200000052959353.jpg

Description

Naast het Handboek EMDR is er nu ook het Praktijkboek EMDR. In 2003 verscheen het Handboek: een geprotocolleerde behandelmethode voor de gevolgen van psychotrauma. Hierin wordt gedetailleerd en stapsgewijs beschreven hoe het basisprotocol van Eye Movement Desensitization and Reprocessing, oftewel EMDR, in de praktijk moet worden uitgevoerd. Het Handboek EMDR is dan ook het leerboek bij de EMDR basistrainingen die door de Vereniging EMDR Nederland worden erkend. Wat in het handboek ontbreekt is informatie over de behandeling van lastige problematiek en ernstig beschadigde patiënten.

Het Praktijkboek EMDR voorziet in deze lacune. Het is daarmee het boek waarmee de vele toepassingsmogelijkheden van deze methode op heldere wijze worden beschreven. Een aantal experts is gevraagd hun ervaringen met EMDR bij een specifieke doelgroep of stoornis (onder anderen kinderen, patiënten met eetstoornissen, complexe traumagerelateerde stoornissen of ernstige persoonlijkheidspathologie) te beschrijven. De nadruk ligt daarbij op de praktijk. Om deze bijdragen van een kader te voorzien wordt allereerst uitgebreid stilgestaan bij de voor EMDR kenmerkende wijze van conceptualiseren van klachten, het identificeren van de juiste targets en de daaruit voortvloeiende behandeling.

Daaropvolgend wordt uitgelegd op welke wijze specifieke en specialistische interventies (bijvoorbeeld Resource Development and Installation (RDI) en Cognitive interweaves) kunnen worden ingezet. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van heldere protocollen, opmerkelijke casuïstiek en verduidelijkende stukjes dialoog. Het boek is daarmee een must voor iedere behandelaar in de GGZ die de volledige reikwijdte van EMDR wil leren gebruiken.

Besides the handbook EMDR there is now also the EMDR practice book. In 2003, The Handbook appeared: a recorded treatment method for the effects of Psychotrauma. Detailed and incrementally describes how to implement the basic protocol of Eye Movement Desensitization and reprocessing, or EMDR, in practice. The handbook EMDR is therefore the textbook at the EMDR Basic trainings recognized by the Association EMDR Nederland. What is missing from the handbook is information on the treatment of difficult problems and severely damaged patients.

The Practice book EMDR provides for this shortcoming. It is thus the book with which the many applications of this method are described in a clear way. A number of experts have been asked to describe their experiences with EMDR in a specific target group or disorder (among others children, patients with eating disorders, complex trauma disorders or serious personality pathology). The emphasis is on practice.

In order to provide these contributions to a framework, it is first of all extended to the EMDR characteristic method of conceptualizing complaints, identifying the right targets and the resulting treatment. The following is explained how specific and specialist interventions (e.g. Resource Development and Installation (RDI) and Cognitive interweaves) can be deployed. This is illustrated on the basis of clear protocols, remarkable case and clarifying pieces of dialogue. The book is therefore a must for every practitioner in the GGZ who wants to learn to use the full scope of EMDR.

Format

Book

Language

Dutch

Author(s)

Hans-Jaap Oppenheim

Original Work Citation

Oppenheim, H.-J. (2015). [EMDR practice book: Part II].  Amsterdam: Pearson.  Dutch

Collection

Citation

“Praktijkboek EMDR Deel IIEMDR practice book: Part II,” Francine Shapiro Library, accessed October 26, 2020, https://emdria.omeka.net/items/show/24829.

Output Formats